Tràmits: CONSELLERIA DE SALUT Tràmits del Govern de les Illes Balears 2018-04-21T05:30:41Z Govern de les Illes Balears 2018-04-21T05:30:41Z ca Expedient de liquidació (IbSalut) 2018-03-06T10:31:43Z 2018-03-06T10:31:43Z Expedient de liquidació basat en la declaració de nul·litat d'un procediment de revisió d'ofici d'actes preparatoris i actes d'adjudicació dels contractes de les Administracions Públiques, del Servei de Salut de les Illes Balears 2018-03-06T10:31:43Z Revisió d'ofici (IbSalut) 2018-03-06T10:22:11Z 2018-03-06T10:22:11Z Procediment de revisió d'ofici per a declaració de nul·litat d'actes preparatoris i actes d'adjudicació dels contractes de les Administracions Públiques, del Servei de Salut de les Illes Balears. 2018-03-06T10:22:11Z Queixes y Suggeriments (IbSalut) 2018-02-27T10:44:01Z 2018-02-27T10:44:01Z Gestionar les queixes i suggeriments presentats pels serveis sanitaris prestats 2018-02-27T10:44:01Z Reclamació alta mèdica (IbSalut) 2018-02-27T10:43:31Z 2018-02-27T10:43:31Z Impugnació d'alta emesa per un metge d'Atenció Primària o Inspector Mèdic del Servei Públic de Salut. 2018-02-27T10:43:31Z Reclamació de Responsabilitat Patrimonial (IbSalut) 2018-02-27T10:39:21Z 2018-02-27T10:39:21Z Indemnitzar, si un cas, els danys i perjuicis ocasionats per l'actuació del Servei de Salut de les Illes Balears. 2018-02-27T10:39:21Z Notificació mitjançant D.E.H.. Persones Jurídiques i Empreses (IbSalut) 2018-02-27T10:38:34Z 2018-02-27T10:38:34Z Notificacions Electròniques practicades mitjançant compareixença a la Seu Electrònica de l'Administració o Organisme actuante a través de l'Adreça Electrònica Habilitada(D.E.H) 2018-02-27T10:38:34Z Reclamacions administratives d'interessos de demora (IbSalut) 2018-02-27T10:37:34Z 2018-02-27T10:37:34Z Tramitació i resolució de reclamacions administratives presentades pels proveïdors en concepte d'interessos de demora. 2018-02-27T10:37:34Z Revisió d'ofici dels actes administratius de la Conselleria de Salut 2018-02-27T08:07:44Z 2018-02-27T08:07:44Z Declaració de nul·litat dels actes administratius que hagin posat fi a la via administrativa o que hagin estat recorreguts en termini, en els supòsits previstos en l'article 47 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques 2018-02-27T08:07:44Z Emplaçament recurs contenciós administratiu de la Conselleria de Salut 2018-02-27T07:57:33Z 2018-02-27T07:57:33Z Emplaçar als interessats en un procés contenciós administratiu. 2018-02-27T07:57:33Z Atenció sanitària en matèria de salut bucodental a la població de 6 a 15 anys de les Illes Balears en el marc del Programa d'Atenció Dental Infantil (PADI) 2018-02-02T11:09:51Z 2018-02-02T11:09:51Z Habilitar els odontòlegs, estomatòlegs i persones jurídiques del sector sanitari privat que vulguin prestar l'assistència bucodental per actuar en el marc del PADI 2018-02-02T11:09:51Z Cita Prèvia - Centre de Salut 2017-12-20T11:43:46Z 2017-12-20T11:43:46Z Mitjançant aquest servei tots els Centres de Salut d'Atenció Primària de les Illes Balears donen cita prèvia amb el seu metge del Centre de Salut, el seu pediatre, la seva infermera, l'odontòleg i les citacions per analítiques a través d'un número únic, el 902 079 079, que atén als ciutadans entre les 7.00 i les 21.00 hores de dilluns a dissabte. A més permet que els usuaris no hagin d'esperar per obtenir cita i en moments de gran demanda assistencial facilitar als ciutadans que obtenguin cita al Centre de Salut amb gran comoditat i des del seu domicili. Així, el telèfon de Cita Prèvia, impulsat per les Conselleries de Salut i Consum, a través del Servei de Salut, i d'Economia, Hisenda i Innovació, a través de la Direcció General de Tecnologia i Comunicacions, facilita l'accessibilitat als ciutadans a la sanitat pública. Les cridades són ateses per un equip d'unes 70 persones entre tècnics, teleoperadors i informàtics de Bitel en el seu centre de telefonades. El nombre de teleoperadors varia en funció de l'afluència prevista de cridades, amb un màxim de 47 operadors en les hores punta. 2017-12-20T11:43:46Z Aigües de Consum Humà: Informe a la posada en funcionament de les noves instal·lacions (captacions, conduccions, estacions de tractament d'aigua potable, xarxes d'abastament o xarxes de distribució i dipòsits de la xarxa de distribució 2017-12-20T11:32:58Z 2017-12-20T11:32:58Z Controlar la posada en funcionament de les instal·lacions a dalt esmentades mitjançant la inspecció i valoració i seguiment dels resultats analítics realitzats pel gestor dels paràmetres que assenyali la Direcció General de Salut Pública i Consum als efectes de controlar la qualitat de l'aigua de consum humà. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26205" target="_blank">aquí</a> 2017-12-20T11:32:58Z Aigües de Consum Humà: informe projectes de construcció, ampliació i reforma de captacions, conduccions, estacions de tractament d'aigua potable (ETAP), xarxes d'abastament o xarxes de distribució i dipòsits de la xarxa de distribució 2017-12-20T11:32:10Z 2017-12-20T11:32:10Z Informar sobre el compliment dels criteris sanitaris de les aigües de consum humà, i de les instal·lacions que permeten el subministrament de de la captació fins a l'aixeta del consumidor, per garantir la salubritat, la qualitat i la neteja, amb la finalitat de protegir la salut de les persones dels efectes adversos derivats de qualsevol tipus de contaminació de les aigües. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26205" target="_blank">aquí</a> 2017-12-20T11:32:10Z Sol·licitud d'inscripció d'un document al Registre de Voluntats Anticipades 2017-11-16T12:26:20Z 2017-11-16T12:26:20Z Possibiltar al ciutadà la inscripció al Registre de Voluntats Anticipades del seu testament vital 2017-11-16T12:26:20Z Sol·licitud d'inscripció de la modificació, substitució o revocació d'un document de voluntats anticipades 2017-11-16T12:25:13Z 2017-11-16T12:25:13Z Possibilitar al ciutadà modificar un document de Voluntats Anticipades prèviament presentat, sempre que conservi la seva capacitat d'obrar 2017-11-16T12:25:13Z Presentació de documentació al CEI de les Illes Balears 2017-11-16T08:36:26Z 2017-11-16T08:36:26Z Evaluar estudis d'investigació pel CEI de les Illes Balears 2017-11-16T08:36:26Z Autorització / renovació de funcionament d'un centre sanitari sense internament 2017-10-19T07:55:34Z 2017-10-19T07:55:34Z Procediment per a l'autorització sanitària de funcionament d'un centre sanitari sense internament (consultes mèdiques, clíniques...) i qualsevol nou tràmit que realitzi un centre ja autoritzat si canvia el seu representant legal respecte al que figuri a l'expedient Per a més informació consultau <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M09033008502425087372&lang=CA&cont=18295" target="_blank">aquí</a> 2017-10-19T07:55:34Z Comunicación de tancament d'un centre, servei o establiment sanitari 2017-10-19T07:52:04Z 2017-10-19T07:52:04Z Establir el procediment per a l'autorització sanitària d'instal·lació, funcionament,modificació i tancament dels centres, serveis i establiments sanitaris, públics i privats ubicats a les Illes Balears. 2017-10-19T07:52:04Z Autorització sanitària de modificació cartera de serveis 2017-10-19T07:47:20Z 2017-10-19T07:47:20Z Procediment per a l'autorització sanitària de modificació (ampliar o reduir) la oferta assistencial d'un centre sanitari amb o sense internament. Per a més informació consultau <a href=" http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M09033008502425087372&lang=CA&cont=18301"_blank">aquí</a> 2017-10-19T07:47:20Z Autorització de modificació per canvis estructurals 2017-10-19T07:42:25Z 2017-10-19T07:42:25Z L'autorització de modificació és aquella que sol·licitaran els centres que realitzin canvis a la seva estructura 2017-10-19T07:42:25Z Autorització de modificació per canvi de titularitat 2017-10-19T07:36:47Z 2017-10-19T07:36:47Z L'autorització de modificació es aquella que sol·liciten els centres que realitzen canvis en la seva titularitat 2017-10-19T07:36:47Z Autorització/Renovació de funcionament d'un centre sanitari amb internament (hospital) 2017-10-19T07:29:20Z 2017-10-19T07:29:20Z Procediment per a l&#8217;autorització sanitària de funcionament d'un centre sanitari amb internament (hospital) i qualsevol nou tràmit que realitzi un centre ja autoritzat si canvia el seu representant legal respecte al que figuri a l'expedient. Per a més informació consultau <a href=" http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M09033008502425087372&lang=CA&cont=18268" target="_blank">aquí</a> 2017-10-19T07:29:20Z Comunicació de baixa de farmacèutic adjunt d'oficina de farmàcia 2017-08-30T07:56:50Z 2017-08-30T07:56:50Z Comunicar variacions sobre la declaració anual de personal d'Oficina de Farmàcia. Per més informació consulteu <a href="http://ordenaciofarmaceutica.caib.es/sacmicrofront/contenido.do;jsessionid=3CDA625F6B2BAFEC29D03986386F865A?idsite=2565&cont=37618&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a>. 2017-08-30T07:56:50Z Autorització sanitària dels locals de feinejat de bous de lídia per a la producció de carn 2017-07-26T12:35:31Z 2017-07-26T12:35:31Z Regulació de les condicions sanitàries aplicables a la producció i comercialització de carns de bous de lídia 2017-07-26T12:35:31Z Autorització sanitària d'excepció a la refrigeració de les canals 2017-07-26T12:34:18Z 2017-07-26T12:34:18Z Excepció a la refrigeració de les canals segons el Reglament (CE) núm. 853/2004 del Parlament Europeu i del Consell de 29 d'abril de 2004. S'estableix que és pot autoritzar el transport de la carn abans d'arribar a les temperatures reglamentàries quan es destini a l'elaboració de productes específics i si es compleixi que: a. El transport s'efectuï de conformitat amb els requisits que l'autoritat competent estipuli per al transport d'un establiment a un altra. b. La carn surti immediatament de l'escorxador, o d'una sala de desfer ubicada al mateix lloc que les dependències de l'escorxador, i el transport no duri més de 2 hores 2017-07-26T12:34:18Z Reclamacions i denúncies de consum 2017-07-26T07:19:34Z 2017-07-26T07:19:34Z Reclamació: Intercedir en els conflictes que puguin sorgir entre una persona consumidora i una empresa. Suposa una petició de compliment, restitució o compensació per part del consumidor davant l'empresa reclamada, i tot sense perjudici que els fets esmentats puguin suposar una infracció de la normativa en matèria de consum. Denúncia: Quan la persona consumidora o usuària únicament pretén posar en coneixement de l'administració competent uns fets que entén que poden ser constitutius d'una infracció de la normativa vigent, sense perseguir cap efecte compensatori. 2017-07-26T07:19:34Z Declaració responsable d'entitat formadora en bronzejat artificial 2017-07-18T11:38:32Z 2017-07-18T11:38:32Z Procediment per a la inscripció d'entitats que realitzin cursos de formació en bronzejat artificial. Per a més informació consultau <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=1505&cont=26165&lang=ca&campa=yes#"_blank">aquí</a> 2017-07-18T11:38:32Z Comunicació realització cursos d'operadors de bronzejat artificial 2017-07-18T11:20:37Z 2017-07-18T11:20:37Z Cursos de formació per a operadors de aparells de bronzejat artificial 2017-07-18T11:20:37Z Comunicació d'alumnes que han superat el curs d'operador de bronzejat artificial 2017-07-18T11:20:14Z 2017-07-18T11:20:14Z Coneixement per part del Servei de Salut Ambiental de les persones que han superat el curs de bronzejat artificial. Per a més informació consultau <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=1505&cont=26165&lang=ca&campa=yes#"_blank">aquí</a> 2017-07-18T11:20:14Z Declaració responsable prèvia a l'inici de l'activitat d'un centre de bronzejat artificial 2017-07-18T11:19:52Z 2017-07-18T11:19:52Z Comunicació de la posada en funcionament de centres d'aparells de bronzejat artificial 2017-07-18T11:19:52Z Declaració responsable d'entitat formadora en tatuatges i pírcings 2017-07-18T11:14:55Z 2017-07-18T11:14:55Z Procediment per a la inscripció d'entitats que realitzin cursos de formació per a persones que realitzin tatuatges i pírcings. Per a més informació consultau <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=1505&cont=26165&lang=ca&campa=yes#"_blank">aquí</a> 2017-07-18T11:14:55Z Piscines: comunicació d'alumnes aprovats curs de socorrista y de manteniment de piscines i sol·licitud d'emissió del carnet 2017-07-17T11:56:36Z 2017-07-17T11:56:36Z Comunicar a la Conselleria de Salut de la finalització d'un curs que s'ha impartit de socorrista i manteniment de piscines 2017-07-17T11:56:36Z Comunicació d'alumnes que han superat un curs en matèria de tatuatges i pírsins 2017-07-17T11:56:15Z 2017-07-17T11:56:15Z Coneixement per part del servei de Salut Ambiental de les persones que han superat un curs en matèria de tatuatges i pírsins 2017-07-17T11:56:15Z Piscines: comunicació realització curs socorrista i manteniment de piscines 2017-07-17T11:55:21Z 2017-07-17T11:55:21Z Coneixement per part del servei de Salut Ambiental dels cursos que s'imparteixen en matèria de socorrisme i manteniment de piscines 2017-07-17T11:55:21Z Legionel·la: comunicació de realització curs de capacitació 2017-07-05T09:11:11Z 2017-07-05T09:11:11Z Coneixement per part del Servei de Salut Ambiental de la formació que s'imparteix en matèria de Legionel·la 2017-07-05T09:11:11Z Comunicació de realització curs de tatuatges i pírsins 2017-07-05T09:10:59Z 2017-07-05T09:10:59Z Coneixement per part del servei de Salut Ambiental de la realització de cursos en aquesta matèria 2017-07-05T09:10:59Z Piscines: Homologació de la formació del personal socorrista i de manteniment de piscines dels establiments d'allotjaments turístics i les d'ús col·lectiu en general. 2017-07-03T08:30:44Z 2017-07-03T08:30:44Z Homologar la formació del personal socorrista de piscines rebuda. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26188" target="_blank">aquí</a> 2017-07-03T08:30:44Z Inscripció en el Registre Oficial dels Establiments i Serveis Biocides de les Illes Balears 2017-06-27T11:58:41Z 2017-06-27T11:58:41Z Controlar les empreses que realitzen activitats de fabricació, emmagatzematge, importació, comercialització de biocides i tractament amb biocides d'ús ambiental i d'ús en la indústria alimentària a les Illes Balears. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26386" target="_blank">aquí</a> 2017-06-27T11:58:41Z Legionel·la: autorització o reconeixement d'empreses i entitats per impartir cursos de capacitació per a personal que realitza el manteniment higiènic sanitari d'instal·lacions de risc per a la legionel·la 2017-06-21T08:59:13Z 2017-06-21T08:59:13Z Control sobre la formació de les persones que es dediquen al manteniment de les instal·lacions. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=29893" target="_blank">aquí</a> 2017-06-21T08:59:13Z Adhesió voluntària al Sistema Arbitral de Consum 2017-06-13T09:54:02Z 2017-06-13T09:54:02Z Sotmetre's una empresa al Sistema Arbitral de Consum 2017-06-13T09:54:02Z Sol·licitud d'Arbitratge de Consum 2017-06-13T09:53:49Z 2017-06-13T09:53:49Z Solucionar les controvèrsies que poden sorgir entre els consumidors i els empresaris o professionals sempre que aquests estiguin adherits al Sistema Arbitral de Consum, mitjançant un laudo de obligat compliment. 2017-06-13T09:53:49Z Declaració responsable de posada en funcionament de DESA 2017-06-13T09:50:32Z 2017-06-13T09:50:32Z Procediment per a la inscripció d&#8217;aparells de DESA (Desfibril&#8226;lador Extern Semiautomàtic) per al seu us en cas d&#8217;emergència a centres no sanitaris. Per a més informació consultau <a href=" http://qualitatsalut.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=1905&cont=30086 "_blank">aquí</a> 2017-06-13T09:50:32Z Autorització d'activitat d'obtenció de cèl·lules i teixits humans 2017-06-13T09:50:20Z 2017-06-13T09:50:20Z Procediment per a l&#8217;autorització sanitària de d'obtenció de cèl&#8226;lules i teixits humans per a ús en humans a un centre sanitari amb o sense internament. Per a més informació consulteu <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M09033008502425087372&lang=CA&cont=16933" target="_blank">aquí</a> 2017-06-13T09:50:20Z Autorització de l'activitat d'extracció d'òrgans 2017-06-13T08:06:32Z 2017-06-13T08:06:32Z Procediment per a l&#8217;autorització sanitària de d'extracció d'òrgans humans per a ús en humans a un centre sanitari amb internament. Per a més informació consultau <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M09033008502425087372&lang=CA&cont=16936" target="_blank">aquí</a> 2017-06-13T08:06:32Z Autorització de l'activitat de detecció de donants d'òrgans. 2017-06-13T08:06:19Z 2017-06-13T08:06:19Z Procediment per a l&#8217;autorització sanitària de detecció de donants d'òrgans a un centre sanitari amb internament. Per a més informació consultau <a href=" http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M09033008502425087372&lang=CA&cont=16938 " target="_blank">aqui</a> 2017-06-13T08:06:19Z Autorització de l'activitat de trasplantament d'òrgans. 2017-06-13T08:06:07Z 2017-06-13T08:06:07Z Procediment per a l&#8217;autorització sanitària de trasplantament d'òrgans humans en humans a un centre sanitari amb internament. Per a més informació consultau <a href=" http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M09033008502425087372&lang=CA&cont=16937 " target="_blank">aquí</a> 2017-06-13T08:06:07Z Autorització d&#8217;ús toxina botulínica tipus A amb indicació estètica 2017-06-13T08:05:55Z 2017-06-13T08:05:55Z Procediment d&#8217;autorització sanitària per a l&#8217;aplicació de toxina botulínica tipus A amb fins estètics a centres mèdics. Per a més informació consultau <a href=" http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M09033008502425087372&lang=CA&cont=20065 " target="_blank">aqui</a> 2017-06-13T08:05:55Z Certificació o renovació de la certificació tècnica sanitària de vehicles de transport sanitari 2017-06-13T08:05:19Z 2017-06-13T08:05:19Z Les ambulàncies abans de la seva posada en funcionament hauran de demanar una certificació sanitària que tindrà una validesa de 2 anys. Una vegada renovada la primera certificació, es renova anualment i Qualsevol nou tràmit que realitzi un centre ja autoritzat si canvia el seu representant legal respecte al que figuri a l'expedient. Per a més informació consultau <a href=" http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M09033008502425087372&lang=CA&cont=18293"_blank">aqui</a> 2017-06-13T08:05:19Z Autorització inicial o renovació de l'autorització de funcionament d'una unitat mòbil d'assistència sanitària 2017-06-13T08:04:53Z 2017-06-13T08:04:53Z Procediment per a la autorització inicial o la renovació de l&#8217;autorització sanitària de funcionament d'una unitat mòbil d'assistència sanitària i qualsevol nou tràmit que realitzi un centre ja autoritzat si canvia el seu representant legal respecte al que figuri a l'expedient i qualsevol nou tràmit que realitzi un centre ja autoritzat si canvia el seu representant legal respecte al que figuri a l'expedient. Per a més informació consultau <a href=" http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M09033008502425087372&lang=CA&cont=20367"_blank">aqui</a> 2017-06-13T08:04:53Z Acreditació de centres sanitaris amb internament (hospital) 2017-06-13T08:04:39Z 2017-06-13T08:04:39Z Procediment per a l'acreditació sanitària (actualment només centres hospitalaris), definit com el reconeixement administratiu del nivell de qualitat d'un centre sanitari, després de l'avaluació externa i independent del mateix, realitzada conforme a estàndards i indicadors de referència establerts prèviament al corresponent programa d'acreditació sanitària. Per a més informació consultau <a href=" http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=1905&cont=30085 "_blank">aquí</a> 2017-06-13T08:04:39Z