Tràmits: CONSELLERIA DE SALUT Tràmits del Govern de les Illes Balears 2018-10-18T14:18:12Z Govern de les Illes Balears 2018-10-18T14:18:12Z ca Revisió d'ofici (IbSalut) 2018-09-26T10:50:52Z 2018-09-26T10:50:52Z Procediment de revisió d'ofici per a declaració de nul·litat d'actes preparatoris i actes d'adjudicació dels contractes de les Administracions Públiques, del Servei de Salut de les Illes Balears. 2018-09-26T10:50:52Z Certificació accions formatives del Servei de Salut de les Illes Balears (IbSalut) 2018-08-16T10:59:53Z 2018-08-16T10:59:53Z Certificar (certificats d'alumne i docencia) en relació a les accons formatives realitzades dins dels plans de formació del Servei de Salut de les Illes Balears 2018-08-16T10:59:53Z Sol·licitud d'informació comptable a tercers(IbSalut) 2018-08-08T10:58:38Z 2018-08-08T10:58:38Z Informar de la situació de l'estat de tramitació de les factures d'un proveïdor 2018-08-08T10:58:38Z Comunicació prèvia dels establiments de productes d'origen no animal per a la inscripció en el Registre General Sanitari d'Empreses Alimentàries i Aliments 2018-07-31T12:29:55Z 2018-07-31T12:29:55Z Inscripció de les activitats alimentàries de Registre Nacional (majoristes) relacionades amb productes d'origen no animal. 2018-07-31T12:29:55Z Convocatòria de subvencions per dur a terme activitats en matèria de consum per a l'any 2018 2018-07-23T11:21:57Z 2018-07-23T11:21:57Z L'objecte d'aquesta convocatòria és la concessió de subvencions destinades a finançar les despeses generades pel desenvolupament de les activitats d'informació, educació, formació i assessorament a les persones consumidores i usuàries, com també l'edició de publicacions relacionades amb el consum, que es duguin a terme entre l'1 de gener i el 30 de setembre de 2018 2018-07-23T11:21:57Z Comunicació prèvia per a la inscripció de carnisseries i establiments de venda a la menuda de carns i derivats 2018-07-12T07:18:56Z 2018-07-12T07:18:56Z Inscriure l'activitat de les carnisseries i dels establiments de venda a la menuda de carn i derivats. 2018-07-12T07:18:56Z Comunicació prèvia per a la inscripció d'establiments de menjars preparats, tipus restaurants, cafeteries, bars i similars . 2018-07-12T07:16:35Z 2018-07-12T07:16:35Z Inscriure l'activitat alimentària dels establiments de menjars preparats, tipus restaurants, cafeteries, bars i similars. 2018-07-12T07:16:35Z Sol·licitud d'autorització per a la inscripció en el Registre General Sanitari d'Empreses Alimentàries i Aliments (RGSEAA) dels establiments de productes d'origen animal. 2018-07-12T07:15:26Z 2018-07-12T07:15:26Z Autoritzar i inscriure en el Registre General Sanitari d'Empreses Alimentàries i Aliments, les activitats alimentàries dels operadors econòmics sobre productes d'origen animal 2018-07-12T07:15:26Z Comunicació prèvia per a la inscripció d'altres establiments minoristes d'aliments. 2018-07-12T07:13:09Z 2018-07-12T07:13:09Z Inscriure l'activitat alimentària d'altres establiments minoristes 2018-07-12T07:13:09Z Comunicació prèvia per a la inscripció de forns i altres establiments minoristes elaboradors de productes derivats de la farina. 2018-07-12T06:54:03Z 2018-07-12T06:54:03Z Inscriure l'activitat alimentària dels forns i altres establiments minoristes elaboradors de productes derivats de la farina. 2018-07-12T06:54:03Z Alta d'una entitat financera de factoring o de cessions(IbSalut) 2018-07-11T10:42:28Z 2018-07-11T10:42:28Z Realitzar pagaments a tercers 2018-07-11T10:42:28Z Tramitació de cessions de drets de crèdit(IbSalut) 2018-07-11T10:41:32Z 2018-07-11T10:41:32Z Realitzar pagaments a tercers alternatius 2018-07-11T10:41:32Z Tramitació de factoring(IbSalut) 2018-07-11T10:40:02Z 2018-07-11T10:40:02Z Realitzar pagaments a tercers alternatius 2018-07-11T10:40:02Z Sol·licitud d'informació comptable(Ibsalut) 2018-07-11T10:38:47Z 2018-07-11T10:38:47Z Informar de la situació de l'estat de tramitació de les factures 2018-07-11T10:38:47Z Notificació mitjançant D.E.H.. Persones Jurídiques i Empreses (IbSalut) 2018-07-09T09:59:42Z 2018-07-09T09:59:42Z Notificacions Electròniques practicades mitjançant compareixença a la Seu Electrònica de l'Administració o Organisme actuante a través de l'Adreça Electrònica Habilitada(D.E.H) 2018-07-09T09:59:42Z Comunicació de realització de cursos de formació d'aplicadors de tatuatges i pírcings 2018-06-27T09:41:42Z 2018-06-27T09:41:42Z Coneixement per part del Servei de Salut Ambiental de noves edicions de cursos en matèria de tatuatges i pírcings 2018-06-27T09:41:42Z Comunicació d'alumnes que han superat el curs d'aplicadors de Tatuatges i Pírcings 2018-06-27T09:40:24Z 2018-06-27T09:40:24Z Coneixement per part del Servei de Salut Ambiental de les persones que han superat el curs de Tatuatges i Pírcings. 2018-06-27T09:40:24Z Projecte sexe segur i responsable 2018-06-26T11:27:03Z 2018-06-26T11:27:03Z El Projecte s'ofereix als centres educatius, per treballar amb l'alumnat, a partir de 3r d'ESO, en la prevenció de les infeccions de transmissió sexual i els embarassos no desitjats 2018-06-26T11:27:03Z Convocatòria de subvencions per dur a terme activitats en matèria de salut pública pels exercicis 2017-2018 2018-06-19T11:08:32Z 2018-06-19T11:08:32Z Establiment de subvencions destinades a finançar les despeses generades pel desenvolupament de programes projectes i activitats en matèria de salut pública que es duguin a terme entre l'1 de novembre de 2017 i 30 de setembre de 2018 2018-06-19T11:08:32Z Denúncies sobre salut ambiental 2018-06-15T12:29:42Z 2018-06-15T12:29:42Z Rebre i gestionar les denúncies per comprovar els fets denunciats per evitar el risc i protegir la salut. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=1505&cont=26165&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a> 2018-06-15T12:29:42Z Aigües de bany: control de la qualitat de les aigües de bany de les platges 2018-06-15T11:15:04Z 2018-06-15T11:15:04Z Control del compliment dels criteris de qualitat mínima exigibles a les aigües de bany i zones en què es localitzen en ordre a la protecció de la salut pública i a la millora de les condicions dels usuaris. A la nostra Comunitat les aigües de bany considerades són les marítimes i les zones de bany són les que conformen les platges. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=1505&cont=26165&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a> 2018-06-15T11:15:04Z Aigües residuals: informe sobre la reutilització 2018-06-15T11:09:58Z 2018-06-15T11:09:58Z Emetre informe vinculant sobre els projectes de reutilització d'aigües residuals per tal d'evitar riscs sanitaris. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=1505&cont=26165&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a> 2018-06-15T11:09:58Z Residus sanitaris: informe preceptiu respecte a les sol·licituds d'autorització per a la gestió de residus sanitaris, que serà vinculant en cas de projectes d'instal·lacions de tractament i eliminació. 2018-06-15T10:57:22Z 2018-06-15T10:57:22Z Control sobre les intal·lacions de gestió dels residus sanitaris. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=1505&cont=26165&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a> 2018-06-15T10:57:22Z Legionel·la: Inscripció al registre de torres de refrigeració 2018-06-15T10:53:51Z 2018-06-15T10:53:51Z Prevenció i control sobre les instal·lacions que utilitzin aigua en el seu funcionament, produeixin aerosols i es trobin ubicades a l'interior o exterior d'edificis d'ús col·lectiu o instal·lacions industrials que puguin ser susceptibles de convertir-se en focus per a la propagació de la malaltia. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=29893" target="_blank">aquí</a> 2018-06-15T10:53:51Z Sanitat Mortuòria: Informe previ al funcionament de forns crematoris 2018-06-15T10:50:07Z 2018-06-15T10:50:07Z Informar sobre si les obres del forn crematori compleixen les condicions previstes en el projecte tècnic prèviament informat per aquesta Direcció General. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26389" target="_blank">aquí</a> 2018-06-15T10:50:07Z Biocides d'us Ambiental i a la Indústria Alimentària: notificació d'empreses i entitats per impartir cursos de capacitació per a realitzar tractaments amb biocides 2018-06-15T10:46:17Z 2018-06-15T10:46:17Z Supervisar els cursos de capacitació del personal per realitzar tractaments amb biocides d'ús ambiental i en la indústria alimentària. Valorar la formació dels responsables tècnics dels tractaments. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26386" target="_blank">aquí</a> 2018-06-15T10:46:17Z Sanitat Mortuòria: informe previ a la primera inhumació en les noves contruccions funeràries, una vegada finalitzades les obres de construcció o ampliació d'un cementiri 2018-06-15T10:42:15Z 2018-06-15T10:42:15Z Informar si les obres de construcció o d'ampliació d'un cementiri s'han executat d'acord amb el projecte aprovat i que compleixen les condicions higièniques i sanitàries previstes en el Reglament de Policia Sanitària Mortuòria. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26389" target="_blank">aquí</a> 2018-06-15T10:42:15Z Sanitat Mortuòria: informe previ a l'aprovació del reglament intern del cementiri que ha de ser aprovat per l'ajuntament respectiu 2018-06-15T10:40:12Z 2018-06-15T10:40:12Z Informar sobre si el reglament intern del cementiri s'ajusta a la normativa específica d'aplicació. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26389" target="_blank">aquí</a> 2018-06-15T10:40:12Z Sanitat Mortuòria, informe previ per a la instal·lació de forns crematoris 2018-06-15T10:38:33Z 2018-06-15T10:38:33Z Informar sobre si el projecte tècnic del forn crematori s'ajusta a les condicions exigides a la normativa específica d'aplicació. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26389" target="_blank">aquí</a> 2018-06-15T10:38:33Z Legionel·la: comunicació i supervisió certificats formació legionel·la 2018-06-15T10:23:51Z 2018-06-15T10:23:51Z Control sobre la formació de les persones que se dediquen al manteniment de les instal·lacions. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=29893" target="_blank">aquí</a> 2018-06-15T10:23:51Z Aigües de Consum Humà: Inscripció en el Registre d'Entitats Gestores dels Abastaments d'Aigues de Consum Humà o de qualsevol altre activitat lligada a aquests abastaments de les Illes Balears 2018-06-15T10:21:13Z 2018-06-15T10:21:13Z Controlar les empreses gestores de les instal·lacions que subministren aigües de consum humà existents a les Illes Balears. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26205" target="_blank">aquí</a> 2018-06-15T10:21:13Z Piscines: autorització de les empreses de formació de personal socorrista i de manteniment de piscines dels establiments d'allotjament turístic i de les d'ús col·lectiu, en general 2018-06-15T10:00:57Z 2018-06-15T10:00:57Z Control de la formació que s'imparteix al personal socorrista de piscines i de manteniment de piscines. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26188" target="_blank">aquí</a> 2018-06-15T10:00:57Z Sanitat Mortuòria, Diligència Llibre-Registre de les pràctiques i actuacions de les empreses funeràries, dels cementiris, dels crematoris i dels tanatoris. 2018-06-15T09:56:26Z 2018-06-15T09:56:26Z Controlar les anotacions a les quals estan obligats els responsables dels Llibres Registres d'acord amb el Reglament de Policia sanitària Mortuòria. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26389" target="_blank">aquí</a> 2018-06-15T09:56:26Z Sanitat Mortuòria: autorització d'embalsamaments, conservació transitòria i altres pràctiques sobre cadàvers i restes cadavèriques 2018-06-15T09:55:18Z 2018-06-15T09:55:18Z Aprovar que la realització d'aquestes pràctiques sanitàries sobre cadàvers i restes cadavèriques es fa conforme a les condicions higièniques i sanitàries prevists en el Reglament. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26389" target="_blank">aquí</a> 2018-06-15T09:55:18Z Sanitat mortuòria: informe previ a la construcció, ampliació o reforma de cementiri 2018-06-15T09:52:31Z 2018-06-15T09:52:31Z Aprovar la construcció, ampliació o reforma del cementiri tramesa per l'Ajuntament respectiu o per un altre promotor, quan la documentació i el projecte tècnic compleixen amb els requisits prevists a la normativa específica d'aplicació. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26389" target="_blank">aquí</a> 2018-06-15T09:52:31Z Sanitat Mortuòria: informe previ a la instal·lació d'una empresa funerària 2018-06-15T09:42:50Z 2018-06-15T09:42:50Z Informar sobre el compliment de les condicions tècniques i sanitàries, així com dels mitjans de que disposen les empreses funeràries per prestar el serveis funeraris. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26389" target="_blank">aquí</a> 2018-06-15T09:42:50Z Sanitat Mortuòria: autorització d'exhumacions de cadàvers i restes cadavèriques 2018-06-15T09:37:31Z 2018-06-15T09:37:31Z Aprovar que la realització de les exhumacions de cadàvers o restes cadavèriques que hagin de ser conduïts o traslladats a un altre cementiri es faci conforme amb les condicions higièniques i sanitàries previstes en el reglament. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26389" target="_blank">aquí</a> 2018-06-15T09:37:31Z Sanitat Mortuòria, autorització de trasllats de cadàvers i de restes cadavèriques. 2018-06-15T08:42:17Z 2018-06-15T08:42:17Z Aprovar el transport de cadàvers o de restes cadavèriques des del domicili mortuori, cementiri o lloc d'enterrament, segons el cas, fins el lloc d'inhumació o incineració quan un dels llocs estigui fora del territori de les Illes Balears o que sigui efectuar dins l'àmbit territorial de les Illes Balears una vegada transcorregudes 48 hores des de la defunció. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26389" target="_blank">aquí</a> 2018-06-15T08:42:17Z Tancament temporal d'oficina de farmàcia 2018-06-14T12:13:13Z 2018-06-14T12:13:13Z Autoritzar el tancament temporal d'una Oficina de Farmàcia. Per més informació consulteu <a href="http://ordenaciofarmaceutica.caib.es/sacmicrofront/contenido.do;jsessionid=3CDA625F6B2BAFEC29D03986386F865A?idsite=2565&cont=37618&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a>. 2018-06-14T12:13:13Z Sol·licitud d&#8217;autorització d&#8217;una entitat distribuïdora de medicaments (magatzem majorista de distribució/magatzem per contracte) 2018-06-14T11:26:01Z 2018-06-14T11:26:01Z Autoritzar l'obertura de magatzems de distribució de medicaments d'ús humà i productes sanitàris. Per més informació consulteu <a href="http://ordenaciofarmaceutica.caib.es/sacmicrofront/contenido.do;jsessionid=3CDA625F6B2BAFEC29D03986386F865A?idsite=2565&cont=37618&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a>. 2018-06-14T11:26:01Z Comunicació d'alta de Farmacèutic Adjunt d'Oficina de Farmàcia 2018-06-14T10:54:16Z 2018-06-14T10:54:16Z Comunicar variacions sobre la declaració anual de personal d'Oficina de Farmàcia. Per més informació consulteu <a href="http://ordenaciofarmaceutica.caib.es/sacmicrofront/contenido.do;jsessionid=3CDA625F6B2BAFEC29D03986386F865A?idsite=2565&cont=37618&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a>. 2018-06-14T10:54:16Z Comunicació de baixa de farmacèutic adjunt d'oficina de farmàcia 2018-06-14T10:52:11Z 2018-06-14T10:52:11Z Comunicar variacions sobre la declaració anual de personal d'Oficina de Farmàcia. Per més informació consulteu <a href="http://ordenaciofarmaceutica.caib.es/sacmicrofront/contenido.do;jsessionid=3CDA625F6B2BAFEC29D03986386F865A?idsite=2565&cont=37618&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a>. 2018-06-14T10:52:11Z Comunicación de tancament d'un centre, servei o establiment sanitari 2018-06-14T10:20:37Z 2018-06-14T10:20:37Z Establir el procediment per a l'autorització sanitària d'instal·lació, funcionament,modificació i tancament dels centres, serveis i establiments sanitaris, públics i privats ubicats a les Illes Balears. 2018-06-14T10:20:37Z Acreditació d'activitats de formació continuada de professionals sanitaris 2018-06-13T11:50:18Z 2018-06-13T11:50:18Z Les normes de tramitació i el models de sol·licitud d'acreditació d'activitats de formació continuada dirigides a professionals sanitaris segueixen les línies establertes per la Comissió de Formació Continuada del Sistema Nacional de Salut CFC_SNS) i el Decret 61/2000, de 7 d'abril, pel qual es dóna nova composició, regulació i funcionament a la Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries de les Illes Balears (CFC_IB). 2018-06-13T11:50:18Z Expedient de liquidació (IbSalut) 2018-06-13T07:23:13Z 2018-06-13T07:23:13Z Expedient de liquidació basat en la declaració de nul·litat d'un procediment de revisió d'ofici d'actes preparatoris i actes d'adjudicació dels contractes de les Administracions Públiques, del Servei de Salut de les Illes Balears 2018-06-13T07:23:13Z Reclamació de Responsabilitat Patrimonial (IbSalut) 2018-05-18T12:07:28Z 2018-05-18T12:07:28Z Indemnitzar, si un cas, els danys i perjuicis ocasionats per l'actuació del Servei de Salut de les Illes Balears. 2018-05-18T12:07:28Z Reclamacions administratives d'interessos de demora (IbSalut) 2018-05-18T12:06:54Z 2018-05-18T12:06:54Z Tramitació i resolució de reclamacions administratives presentades pels proveïdors en concepte d'interessos de demora. 2018-05-18T12:06:54Z Atenció sanitària en matèria de salut bucodental a la població de 6 a 15 anys de les Illes Balears en el marc del Programa d'Atenció Dental Infantil (PADI) 2018-05-15T09:49:52Z 2018-05-15T09:49:52Z Habilitar els odontòlegs, estomatòlegs i persones jurídiques del sector sanitari privat que vulguin prestar l'assistència bucodental per actuar en el marc del PADI 2018-05-15T09:49:52Z Cita Prèvia - Centre de Salut 2018-05-15T08:56:43Z 2018-05-15T08:56:43Z Mitjançant aquest servei tots els Centres de Salut d'Atenció Primària de les Illes Balears donen cita prèvia amb el seu metge del Centre de Salut, el seu pediatre, la seva infermera, l'odontòleg i les citacions per analítiques a través d'un número únic, el 902 079 079, que atén als ciutadans entre les 7.00 i les 21.00 hores de dilluns a dissabte. A més permet que els usuaris no hagin d'esperar per obtenir cita i en moments de gran demanda assistencial facilitar als ciutadans que obtenguin cita al Centre de Salut amb gran comoditat i des del seu domicili. Així, el telèfon de Cita Prèvia, impulsat per les Conselleries de Salut i Consum, a través del Servei de Salut, i d'Economia, Hisenda i Innovació, a través de la Direcció General de Tecnologia i Comunicacions, facilita l'accessibilitat als ciutadans a la sanitat pública. Les cridades són ateses per un equip d'unes 70 persones entre tècnics, teleoperadors i informàtics de Bitel en el seu centre de telefonades. El nombre de teleoperadors varia en funció de l'afluència prevista de cridades, amb un màxim de 47 operadors en les hores punta. 2018-05-15T08:56:43Z Queixes y Suggeriments (IbSalut) 2018-05-14T09:35:12Z 2018-05-14T09:35:12Z Gestionar les queixes i suggeriments presentats pels serveis sanitaris prestats 2018-05-14T09:35:12Z