Tràmits: CONSELLERIA DE SALUT Tràmits del Govern de les Illes Balears 2019-02-19T15:34:47Z Govern de les Illes Balears 2019-02-19T15:34:47Z ca Autorització / renovació de funcionament de centres, establiments o serveis sanitaris 2019-02-18T13:44:05Z 2019-02-18T13:44:05Z Procediment per a l'autorització sanitària de funcionament d'un centre sanitari sense internament (consultes mèdiques, clíniques...) i qualsevol nou tràmit que realitzi un centre ja autoritzat si canvia el seu representant legal respecte al que figuri a l'expedient Per a més informació consultau <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M09033008502425087372&lang=CA&cont=18295" target="_blank">aquí</a> 2019-02-18T13:44:05Z Autorització de modificació de centres, establiments o serveis sanitaris 2019-02-18T13:43:18Z 2019-02-18T13:43:18Z Procediment per a l'autorització sanitària de modificació de centres, establiments i serveis sanitaris. Per a més informació consultau <a href=" http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M09033008502425087372&lang=CA&cont=18301"_blank">aquí</a> 2019-02-18T13:43:18Z Comunicació de tancament de centres sanitaris sense internament, establiments i serveis sanitaris. 2019-02-18T10:54:16Z 2019-02-18T10:54:16Z Procediment per a la comunicació de tancament de centres sanitaris sense internament, establiments i serveis sanitaris. Per a més informació consultau <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M09033008502425087372&lang=CA&cont=18298" target="_blank">aquí</a> 2019-02-18T10:54:16Z Convocatòria de subvencions per dur a terme activitats en matèria de salut pública pels exercicis 2018-2019 2018-12-28T08:42:46Z 2018-12-28T08:42:46Z Establiment de subvencions destinades a finançar les despeses generades pel desenvolupament de programes projectes i activitats en matèria de salut pública que es duguin a terme entre l'1 d'octubre de 2018 i 30 de setembre de 2019 2018-12-28T08:42:46Z Tramitació de factoring(IbSalut) 2018-12-19T11:16:53Z 2018-12-19T11:16:53Z Realitzar pagaments a tercers alternatius 2018-12-19T11:16:53Z Autorització inicial o renovació de l'autorització de funcionament d'una unitat mòbil d'assistència sanitària 2018-12-14T08:11:30Z 2018-12-14T08:11:30Z Procediment per a la autorització inicial o la renovació de l&#8217;autorització sanitària de funcionament d'una unitat mòbil d'assistència sanitària i qualsevol nou tràmit que realitzi un centre ja autoritzat si canvia el seu representant legal respecte al que figuri a l'expedient i qualsevol nou tràmit que realitzi un centre ja autoritzat si canvia el seu representant legal respecte al que figuri a l'expedient. Per a més informació consultau <a href=" http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M09033008502425087372&lang=CA&cont=20367"_blank">aqui</a> 2018-12-14T08:11:30Z Reintegrament de despeses o compensacions per prestació sanitària 2018-12-12T07:53:38Z 2018-12-12T07:53:38Z Es pot sol·licitar el reintegrament de despeses o compensacions pels conceptes següents: - Adquisició de material ortoprotètic (I). - Despeses mèdiques en els casos d'urgència vital (I). - Compensacions per desplaçaments dels usuaris del Servei de Salut de les Illes Balears per rebre assistència mèdica fora de la seva àrea de salut (II). 2018-12-12T07:53:38Z Acreditació Psicològica General Sanitària 2018-12-07T10:45:28Z 2018-12-07T10:45:28Z Certificat d'acreditació de la professió de Psicologia General Sanitària 2018-12-07T10:45:28Z Informes sobre projectes d'activitats 2018-12-05T10:27:11Z 2018-12-05T10:27:11Z Emetre informe sobre els projectes d'activitats per comprovar el compliment de les normes i prevenir els riscs sanitaris. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=1505&cont=26165&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a> 2018-12-05T10:27:11Z Reclamacions administratives d'interessos de demora (IbSalut) 2018-12-05T10:26:47Z 2018-12-05T10:26:47Z Tramitació i resolució de reclamacions administratives presentades pels proveïdors en concepte d'interessos de demora. 2018-12-05T10:26:47Z Denúncies sobre salut ambiental 2018-12-05T10:26:18Z 2018-12-05T10:26:18Z Rebre i gestionar les denúncies per comprovar els fets denunciats per evitar el risc i protegir la salut. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=1505&cont=26165&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a> 2018-12-05T10:26:18Z Denúncies en matèria de seguretat alimentària 2018-12-05T10:25:46Z 2018-12-05T10:25:46Z Servei de Seguretat Alimentària I Nutrició. Per més informació consulteu <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=3305&cont=43801&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a> 2018-12-05T10:25:46Z Autorització sanitària dels locals de feinejat de bous de lídia per a la producció de carn 2018-12-04T10:49:48Z 2018-12-04T10:49:48Z Regulació de les condicions sanitàries aplicables a la producció i comercialització de carns de bous de lídia 2018-12-04T10:49:48Z Aigües residuals: informe sobre la reutilització 2018-12-04T10:35:48Z 2018-12-04T10:35:48Z Emetre informe vinculant sobre els projectes de reutilització d'aigües residuals per tal d'evitar riscs sanitaris. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=1505&cont=26165&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a> 2018-12-04T10:35:48Z Aigües de bany: control de la qualitat de les aigües de bany de les platges 2018-11-26T11:13:43Z 2018-11-26T11:13:43Z Control del compliment dels criteris de qualitat mínima exigibles a les aigües de bany i zones en què es localitzen en ordre a la protecció de la salut pública i a la millora de les condicions dels usuaris. A la nostra Comunitat les aigües de bany considerades són les marítimes i les zones de bany són les que conformen les platges. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=1505&cont=26165&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a> 2018-11-26T11:13:43Z Sanitat Mortuòria: comunicació per a enterraments especials de cadàvers del grup II 2018-11-22T11:47:52Z 2018-11-22T11:47:52Z Comunicació per a enterraments especials de cadàvers del grup II d'acord amb les condicions higièniques i sanitàries previstes a la normativa. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26389" target="_blank">aquí</a> 2018-11-22T11:47:52Z Sanitat Mortuòria: comunicació per a l'exposició de cadàvers del grup II en llocs públics. 2018-11-22T11:44:48Z 2018-11-22T11:44:48Z Comunicar el lloc d'exposició de cadàvers del grup II, d'acord amb les condicions higièniques i sanitàries previstes a la normativa. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26389" target="_blank">aquí</a> 2018-11-22T11:44:48Z Sanitat Mortuòria: exhumació de cadàvers, restes humanes i restes cadavèriques del grup II per el trasllat fora del cementeri. 2018-11-22T11:44:03Z 2018-11-22T11:44:03Z Comunicar l'exhumació de cadàvers, restes humanes i restes cadavèriques del grup II per el trasllat fora del cementiri, d'acord amb les condicions higièniques i sanitàries previstes a la normativa. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26389" target="_blank">aquí</a> 2018-11-22T11:44:03Z Sanitat Mortuòria: trasllats de cadàvers i de restes humanes del grup I 2018-11-22T11:43:25Z 2018-11-22T11:43:25Z Comunicar el trasllat de cadàvers o de restes humanes del grup I des del domicili mortuori al lloc d'incineració, d'acord amb les condicions higièniques i sanitàries previstes a la normativa. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26389" target="_blank">aquí</a> 2018-11-22T11:43:25Z Sanitat Mortuòria: trasllat interinsular o a una altra Comunitat Autònoma de cadàvers, restes humanes o restes cadavèrics del grup II 2018-11-22T11:42:34Z 2018-11-22T11:42:34Z Comunicar el trasllat de cadàvers, restes humanes o restes cadavèriques del grup II, d'acord amb les condicions higièniques i sanitàries previstes a la normativa. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26389" target="_blank">aquí</a> 2018-11-22T11:42:34Z Reclamació alta mèdica (IbSalut) 2018-11-21T08:32:17Z 2018-11-21T08:32:17Z Impugnació d'alta emesa per un metge d'Atenció Primària o Inspector Mèdic del Servei Públic de Salut. 2018-11-21T08:32:17Z Expedient de liquidació (IbSalut) 2018-11-16T08:00:40Z 2018-11-16T08:00:40Z Expedient de liquidació basat en la declaració de nul·litat d'un procediment de revisió d'ofici d'actes preparatoris i actes d'adjudicació dels contractes de les Administracions Públiques, del Servei de Salut de les Illes Balears 2018-11-16T08:00:40Z Revisió d'ofici (IbSalut) 2018-11-16T07:45:11Z 2018-11-16T07:45:11Z Procediment de revisió d'ofici per a declaració de nul·litat d'actes preparatoris i actes d'adjudicació dels contractes de les Administracions Públiques, del Servei de Salut de les Illes Balears. 2018-11-16T07:45:11Z Queixes y Suggeriments (IbSalut) 2018-11-12T13:18:47Z 2018-11-12T13:18:47Z Gestionar les queixes i suggeriments presentats pels serveis sanitaris prestats 2018-11-12T13:18:47Z Tancament temporal d'oficina de farmàcia 2018-10-30T12:30:08Z 2018-10-30T12:30:08Z Autoritzar el tancament temporal d'una Oficina de Farmàcia. Per més informació consulteu <a href="http://ordenaciofarmaceutica.caib.es/sacmicrofront/contenido.do;jsessionid=3CDA625F6B2BAFEC29D03986386F865A?idsite=2565&cont=37618&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a>. 2018-10-30T12:30:08Z Facturació a tercers obligats al pagament o als usuaris sense dret a assistència sanitària de la Seguretat Social(IbSalut) 2018-10-29T11:42:45Z 2018-10-29T11:42:45Z La contraprestació en concepte de preus per la prestació de serveis sanitaris a tercers obligats al pagament o als usuaris sense dret a assistència sanitària de la Seguretat Social, en qualsevol centre de la xarxa sanitària públicade les Illes Balears. 2018-10-29T11:42:45Z Certificació accions formatives del Servei de Salut de les Illes Balears (IbSalut) 2018-08-16T10:59:53Z 2018-08-16T10:59:53Z Certificar (certificats d'alumne i docencia) en relació a les accons formatives realitzades dins dels plans de formació del Servei de Salut de les Illes Balears 2018-08-16T10:59:53Z Sol·licitud d'informació comptable a tercers(IbSalut) 2018-08-08T10:58:38Z 2018-08-08T10:58:38Z Informar de la situació de l'estat de tramitació de les factures d'un proveïdor 2018-08-08T10:58:38Z Comunicació prèvia dels establiments de productes d'origen no animal per a la inscripció en el Registre General Sanitari d'Empreses Alimentàries i Aliments 2018-07-31T12:29:55Z 2018-07-31T12:29:55Z Inscripció de les activitats alimentàries de Registre Nacional (majoristes) relacionades amb productes d'origen no animal. 2018-07-31T12:29:55Z Comunicació prèvia per a la inscripció de carnisseries i establiments de venda a la menuda de carns i derivats 2018-07-12T07:18:56Z 2018-07-12T07:18:56Z Inscriure l'activitat de les carnisseries i dels establiments de venda a la menuda de carn i derivats. 2018-07-12T07:18:56Z Comunicació prèvia per a la inscripció d'establiments de menjars preparats, tipus restaurants, cafeteries, bars i similars . 2018-07-12T07:16:35Z 2018-07-12T07:16:35Z Inscriure l'activitat alimentària dels establiments de menjars preparats, tipus restaurants, cafeteries, bars i similars. 2018-07-12T07:16:35Z Sol·licitud d'autorització per a la inscripció en el Registre General Sanitari d'Empreses Alimentàries i Aliments (RGSEAA) dels establiments de productes d'origen animal. 2018-07-12T07:15:26Z 2018-07-12T07:15:26Z Autoritzar i inscriure en el Registre General Sanitari d'Empreses Alimentàries i Aliments, les activitats alimentàries dels operadors econòmics sobre productes d'origen animal 2018-07-12T07:15:26Z Comunicació prèvia per a la inscripció d'altres establiments minoristes d'aliments. 2018-07-12T07:13:09Z 2018-07-12T07:13:09Z Inscriure l'activitat alimentària d'altres establiments minoristes 2018-07-12T07:13:09Z Comunicació prèvia per a la inscripció de forns i altres establiments minoristes elaboradors de productes derivats de la farina. 2018-07-12T06:54:03Z 2018-07-12T06:54:03Z Inscriure l'activitat alimentària dels forns i altres establiments minoristes elaboradors de productes derivats de la farina. 2018-07-12T06:54:03Z Alta d'una entitat financera de factoring o de cessions(IbSalut) 2018-07-11T10:42:28Z 2018-07-11T10:42:28Z Realitzar pagaments a tercers 2018-07-11T10:42:28Z Tramitació de cessions de drets de crèdit(IbSalut) 2018-07-11T10:41:32Z 2018-07-11T10:41:32Z Realitzar pagaments a tercers alternatius 2018-07-11T10:41:32Z Sol·licitud d'informació comptable(Ibsalut) 2018-07-11T10:38:47Z 2018-07-11T10:38:47Z Informar de la situació de l'estat de tramitació de les factures 2018-07-11T10:38:47Z Notificació mitjançant D.E.H.. Persones Jurídiques i Empreses (IbSalut) 2018-07-09T09:59:42Z 2018-07-09T09:59:42Z Notificacions Electròniques practicades mitjançant compareixença a la Seu Electrònica de l'Administració o Organisme actuante a través de l'Adreça Electrònica Habilitada(D.E.H) 2018-07-09T09:59:42Z Comunicació de realització de cursos de formació d'aplicadors de tatuatges i pírcings 2018-06-27T09:41:42Z 2018-06-27T09:41:42Z Coneixement per part del Servei de Salut Ambiental de noves edicions de cursos en matèria de tatuatges i pírcings 2018-06-27T09:41:42Z Comunicació d'alumnes que han superat el curs d'aplicadors de Tatuatges i Pírcings 2018-06-27T09:40:24Z 2018-06-27T09:40:24Z Coneixement per part del Servei de Salut Ambiental de les persones que han superat el curs de Tatuatges i Pírcings. 2018-06-27T09:40:24Z Projecte sexe segur i responsable 2018-06-26T11:27:03Z 2018-06-26T11:27:03Z El Projecte s'ofereix als centres educatius, per treballar amb l'alumnat, a partir de 3r d'ESO, en la prevenció de les infeccions de transmissió sexual i els embarassos no desitjats 2018-06-26T11:27:03Z Residus sanitaris: informe preceptiu respecte a les sol·licituds d'autorització per a la gestió de residus sanitaris, que serà vinculant en cas de projectes d'instal·lacions de tractament i eliminació. 2018-06-15T10:57:22Z 2018-06-15T10:57:22Z Control sobre les intal·lacions de gestió dels residus sanitaris. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=1505&cont=26165&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a> 2018-06-15T10:57:22Z Legionel·la: Inscripció al registre de torres de refrigeració 2018-06-15T10:53:51Z 2018-06-15T10:53:51Z Prevenció i control sobre les instal·lacions que utilitzin aigua en el seu funcionament, produeixin aerosols i es trobin ubicades a l'interior o exterior d'edificis d'ús col·lectiu o instal·lacions industrials que puguin ser susceptibles de convertir-se en focus per a la propagació de la malaltia. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=29893" target="_blank">aquí</a> 2018-06-15T10:53:51Z Sanitat Mortuòria: Informe previ al funcionament de forns crematoris 2018-06-15T10:50:07Z 2018-06-15T10:50:07Z Informar sobre si les obres del forn crematori compleixen les condicions previstes en el projecte tècnic prèviament informat per aquesta Direcció General. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26389" target="_blank">aquí</a> 2018-06-15T10:50:07Z Biocides d'us Ambiental i a la Indústria Alimentària: notificació d'empreses i entitats per impartir cursos de capacitació per a realitzar tractaments amb biocides 2018-06-15T10:46:17Z 2018-06-15T10:46:17Z Supervisar els cursos de capacitació del personal per realitzar tractaments amb biocides d'ús ambiental i en la indústria alimentària. Valorar la formació dels responsables tècnics dels tractaments. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26386" target="_blank">aquí</a> 2018-06-15T10:46:17Z Sanitat Mortuòria: informe previ a la primera inhumació en les noves contruccions funeràries, una vegada finalitzades les obres de construcció o ampliació d'un cementiri 2018-06-15T10:42:15Z 2018-06-15T10:42:15Z Informar si les obres de construcció o d'ampliació d'un cementiri s'han executat d'acord amb el projecte aprovat i que compleixen les condicions higièniques i sanitàries previstes en el Reglament de Policia Sanitària Mortuòria. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26389" target="_blank">aquí</a> 2018-06-15T10:42:15Z Sanitat Mortuòria: informe previ a l'aprovació del reglament intern del cementiri que ha de ser aprovat per l'ajuntament respectiu 2018-06-15T10:40:12Z 2018-06-15T10:40:12Z Informar sobre si el reglament intern del cementiri s'ajusta a la normativa específica d'aplicació. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26389" target="_blank">aquí</a> 2018-06-15T10:40:12Z Sanitat Mortuòria, informe previ per a la instal·lació de forns crematoris 2018-06-15T10:38:33Z 2018-06-15T10:38:33Z Informar sobre si el projecte tècnic del forn crematori s'ajusta a les condicions exigides a la normativa específica d'aplicació. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26389" target="_blank">aquí</a> 2018-06-15T10:38:33Z Legionel·la: comunicació i supervisió certificats formació legionel·la 2018-06-15T10:23:51Z 2018-06-15T10:23:51Z Control sobre la formació de les persones que se dediquen al manteniment de les instal·lacions. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=29893" target="_blank">aquí</a> 2018-06-15T10:23:51Z Aigües de Consum Humà: Inscripció en el Registre d'Entitats Gestores dels Abastaments d'Aigues de Consum Humà o de qualsevol altre activitat lligada a aquests abastaments de les Illes Balears 2018-06-15T10:21:13Z 2018-06-15T10:21:13Z Controlar les empreses gestores de les instal·lacions que subministren aigües de consum humà existents a les Illes Balears. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26205" target="_blank">aquí</a> 2018-06-15T10:21:13Z