Tràmits: GOVERN DE LES ILLES BALEARS http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=1&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Mon, 01 Mar 2021 10:48:33 GMT Govern de les Illes Balears 2021-03-01T10:48:33Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Impost sobre Successions i Donacions verificació de dades / comprovació limitada. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4458138&lang=ca&coduo=1 És un procediment derivat de l'Impost sobre l'Impost sobre Successions i Donacions quan la competència correspongui a l'Agència Tributària de les Illes Balears. El procediment de verificació de dades té per objecte l'aclariment o justificació de les discrepàncies observades en les declaracions o autoliquidacions presentades per l'obligat tributari o de les dades relatives a aquestes declaracions o autoliquidacions. En el procediment de comprovació limitada l'Administració tributària podrà comprovar els fets, actes, elements, activitats, explotacions i altres circumstàncies determinants de l'obligació tributària. Fri, 26 Feb 2021 13:05:59 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4458138&lang=ca&coduo=1 2021-02-26T13:05:59Z Recursos de reposició en matèria tributària http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4457967&lang=ca&coduo=1 Els actes de l'Administració Tributària susceptibles de reclamació economicoadministrativa podran ser objecte, amb caràcter previ, de recurs potestatiu de reposició. Serà competent per a conèixer i resoldre el recurs l'òrgan que va dictar l'acte recorregut. Si l'interessat interposés recurs de reposició, no podrà promoure reclamació economicoadministrativa fins que el recurs s'hagi resolt de manera expressa o fins que pugui considerar-se desestimat per silenci administratiu. Fri, 26 Feb 2021 12:55:44 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4457967&lang=ca&coduo=1 2021-02-26T12:55:44Z Impost Estades Turístiques. Verificació de dades / comprovació limitada. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4465476&lang=ca&coduo=1 És un procediment derivat de l'Impost Estades Turístiques. El procediment de verificació de dades té per objecte l'aclariment o justificació de les discrepàncies observades en les declaracions o autoliquidacions presentades per l'obligat tributari o de les dades relatives a aquestes declaracions o autoliquidacions. En el procediment de comprovació limitada l'Administració tributària podrà comprovar els fets, actes, elements, activitats, explotacions i altres circumstàncies determinants de l'obligació tributària. Fri, 26 Feb 2021 12:36:08 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4465476&lang=ca&coduo=1 2021-02-26T12:36:08Z Impost sobre el Patrimoni. Verficació de dades / comprovació limitada http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4458171&lang=ca&coduo=1 És un procediment derivat de l'Impost sobre el Patrimoni dels residents a Illes Balears el procediment de verificació de dades té per objecte l'aclariment o justificació de les discrepàncies observades en les declaracions o autoliquidacions presentades per l'obligat tributari o de les dades relatives a aquestes declaracions o autoliquidacions. Fri, 26 Feb 2021 12:35:01 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4458171&lang=ca&coduo=1 2021-02-26T12:35:01Z Ajuts als esportistes i als clubs esportius de les Illes Balears per facilitar-los els desplaçaments a la península, les illes Canàries, Ceuta i Melilla http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3952868&lang=ca&coduo=1 L'objecte de la convocatòria és ajudar els esportistes i els clubs esportius de les Illes Balears a poder participar en les lligues d'àmbit estatal i en les competicions concretes nacionals i internacionals del calendari oficial i obligatori, sempre que aquestes no siguin de caràcter professional, mitjançant subvencions per als desplaçaments a la península, les illes Canàries, Ceuta i Melilla dels clubs i dels esportistes que s'hi hagin inscrit, i concretament se subvencionen els desplaçaments fets entre el 12 d'octubre de 2019 i el 31 d'octubre de 2023. Fri, 26 Feb 2021 12:02:30 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3952868&lang=ca&coduo=1 2021-02-26T12:02:30Z Avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4582356&lang=ca&coduo=1 1. Aquesta convocatòria permet avaluar i acreditar les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació de les unitats de competència de les qualificacions professionals especificades en l'annex 2. 2. El procediment i els requisits establerts en aquesta Resolució, així com els efectes de l'avaluació i acreditació de competències, tenen abast i validesa a tot el territori de l'Estat. Fri, 26 Feb 2021 10:56:18 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4582356&lang=ca&coduo=1 2021-02-26T10:56:18Z Avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4438703&lang=ca&coduo=1 1. Aquesta convocatòria permet avaluar i acreditar les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació de les unitats de competència de les qualificacions professionals especificades en l'annex 2. 2. El procediment i els requisits establerts en aquesta Resolució, així com els efectes de l'avaluació i acreditació de competències, tenen abast i validesa a tot el territori de l'Estat. Fri, 26 Feb 2021 09:44:43 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4438703&lang=ca&coduo=1 2021-02-26T09:44:43Z Ajudes de l'any 2020 per a la rehabilitació d'edificis i habitatges inclosos dins l'ARRU de Maó http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4500709&lang=ca&coduo=1 L'objecte d'aquesta convocatòria és aprovar i regular les ajudes per a la rehabilitació d'edificis d'habitatges de tipologia residencial col·lectiva, o bé d'habitatges unifamiliars, entre mitgeres o agrupats en filera, inclosos dins l'àrea de regeneració i renovació urbana de Maó que figura delimitada en els plànols que s'adjunten en l'annex 2 d'aquesta Resolució, en el marc del Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021. Fri, 26 Feb 2021 09:41:13 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4500709&lang=ca&coduo=1 2021-02-26T09:41:13Z Actes d'avaluació final de Formació Professional. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4581640&lang=ca&coduo=1 Fer les actes d'avaluació final de Formació Professional. Fri, 26 Feb 2021 08:18:26 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4581640&lang=ca&coduo=1 2021-02-26T08:18:26Z Complement lligat a l'antiguitat i a la formació del professorat de l'ensenyament privat concertat (sexennis) [educació concertada] http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2636945&lang=ca&coduo=1 L'Acord del 2016 de reprogramació de l'Acord del 2008 i altres millores sociolaborals estableix els criteris d'elegibilitat i el procediment per al reconeixement del complement lligat a l'antiguitat i a la formació del professorat. Correspon reconèixer el complement lligat a l'antiguitat i a la formació del professorat al professorat en actiu, en qualsevol etapa educativa, en pagament delegat o pagament directe a cooperatives, que facin feina en un centre o, simultàniament, en diversos centres educatius privats concertats de les Illes Balears amb una antiguitat de sis anys o més i que acreditin haver cursat, almenys, cent hores de formació reconeguda. Els períodes d'excedència no es computen com antiguitat, només es computarà en aquelles excedències que així ho estableixi el conveni col·lectiu d'aplicació. Fri, 26 Feb 2021 08:06:35 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2636945&lang=ca&coduo=1 2021-02-26T08:06:35Z 2a Convocatòria professors especialistes http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4581819&lang=ca&coduo=1 Cobrir places de professors especialistes Fri, 26 Feb 2021 07:30:12 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4581819&lang=ca&coduo=1 2021-02-26T07:30:12Z Compatibilitat http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=868972&lang=ca&coduo=1 Reconèixer la compatibilitat de la segona activitat pública o privada per al personal laboral Thu, 25 Feb 2021 15:15:25 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=868972&lang=ca&coduo=1 2021-02-25T15:15:25Z Certamen de Vídeo de Medi Ambient Carnet Jove 2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4471202&lang=ca&coduo=1 Realització de vídeos de temàtica mediambiental. Els objectius d'aquesta convocatòria són els següents: - Augmentar el coneixement i la conscienciació respecte del medi ambient en sentit ampli, així com del canvi climàtic, el desenvolupament sostenible i d'altres, i incentivar mesures responsables. - Crear un banc de vídeos a disposició de tots els joves i de la societat en general per poder difondre i conscienciar respecte del tema d'aquesta convocatòria. - Fomentar l'aprenentatge d'eines audiovisuals i la creativitat de les persones joves mitjançant la realització dels vídeos. Thu, 25 Feb 2021 09:53:28 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4471202&lang=ca&coduo=1 2021-02-25T09:53:28Z Actes d'avaluació final d'educació primària http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4580311&lang=ca&coduo=1 Fer les actes d'avaluació final d'educació primària Thu, 25 Feb 2021 08:55:06 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4580311&lang=ca&coduo=1 2021-02-25T08:55:06Z Informe personal per trasllat educació secundària obligatòria. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4580477&lang=ca&coduo=1 Fer els informes personals per trasllat a l'educació secundària obligatòria. Aquest informes es fan quan se realitza un trasllat amb el curs ja començat. Thu, 25 Feb 2021 08:54:50 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4580477&lang=ca&coduo=1 2021-02-25T08:54:50Z Informe personal per trasllat a batxillerat. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4580536&lang=ca&coduo=1 Fer els informes personals per trasllat a batxillerat. Aquest informes es fan quan se realitza un trasllat amb el curs ja començat. Thu, 25 Feb 2021 08:54:34 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4580536&lang=ca&coduo=1 2021-02-25T08:54:34Z Actes d'avaluació final d'educació secundària obligatòria http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4580400&lang=ca&coduo=1 Fer les actes d'avaluació final d'educació secundària obligatòria Thu, 25 Feb 2021 08:54:16 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4580400&lang=ca&coduo=1 2021-02-25T08:54:16Z Actes d'avaluació final de batxillerat. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4580581&lang=ca&coduo=1 Fer les actes d'avaluació final de batxillerat. Thu, 25 Feb 2021 08:53:51 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4580581&lang=ca&coduo=1 2021-02-25T08:53:51Z Separació d'un ens consorciat, d'acord amb l'article 126 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2950530&lang=ca&coduo=1 Separació d'una entitat que formi part del Consorci Borsa d'Allotjaments Turístics Wed, 24 Feb 2021 12:50:28 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2950530&lang=ca&coduo=1 2021-02-24T12:50:28Z Autorització de negocis jurídics sobre llicències de comunicació audiovisual http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2899437&lang=ca&coduo=1 Obtenir l'autorització administrativa prèvia a la formalització de negocis jurídics que tenguin per objecte llicències per a la prestació de serveis de comunicació audiovisual, ja siguin de ràdio o de televisió, com per exemple: - la transmissió de la titularitat d'una llicència mitjançant compravenda. - l'arrendament de la llicència. - la modificació de l'estructura accionarial del titular de la llicència. Wed, 24 Feb 2021 12:48:51 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2899437&lang=ca&coduo=1 2021-02-24T12:48:51Z Sol·licitud d'educació no presencial (curs 2020-21) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4570858&lang=ca&coduo=1 Sol·licitar l'educació no presencial de l'alumnat que conviu amb un familiar amb una patologia d'elevada vulnerabilitat a la COVID-19, amb risc cap a l'adult que fa recomanable que l'infant o el jove no assisteixi de forma presencial al centre educatiu.Aquesta circumstància que justifica la no assistència presencial, pot constituir una causa de justificació de l'absentisme escolar. Wed, 24 Feb 2021 12:27:26 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4570858&lang=ca&coduo=1 2021-02-24T12:27:26Z Ajudes de dinamització de la vida universitària de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4135078&lang=ca&coduo=1 Concessió d'ajudes per dur a terme actuacions de política estratègica universitària que dinamitzin la vida universitària de les Illes Balears. Aquestes ajudes pretenen fomentar activitats com: a) Congressos, jornades, trobades, cursos, seminaris o conferències, emmarcats en l'àmbit universitari, que tinguin lloc a les Illes Balears, que no siguin una repetició de continguts acadèmics i que tractin sobre temes d'actualitat, el debat dels quals sigui pertinent dins l'àmbit universitari. b) Activitats formatives i informatives sobre temes vinculats a l'accés a la universitat, l'oferta d'estudis, les sortides professionals, la formació permanent o l'actualització professional. c) Activitats de tipus cultural que tinguin un caràcter complementari de les activitats acadèmiques universitàries. d) Altres iniciatives que complementin els punts anteriors i que siguin competència de la Direcció General de Política Universitària i Recerca, sempre que s'adeqüin als supòsits regulats en el punt 2.5.g de l'article 1 de l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2009 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'educació i cultura. Quedan EXCLOSES les activitat següents: La publicació de llibres d'actes o de comunicacions de congressos o actuacions similars, així com la reproducció, en qualsevol format o mitjà, de continguts originals generats per entitats diferents de l'entitat sol·licitant. Import màxim de la subvenció per activitat: 1.500,00 euros. La concessió o la denegació dels ajuts es notificarà individualment als interessats. -------------------- Protocol de Seguretat per la presentació de Sol·licituds d'Ajudes de Dinamització de la vida universitària de les Illes Balears: Degut a la actual crisi sanitària motivada per la COVID-19, s'ha pres com mesura de protecció i de prevenció de la salut pública, la necessitat de sol·licitar cita prèvia davant dels diferents Registres de la CAIB per la presentació de sol·licituds dirigits a la Direcció General de Política Universitària i Recerca. Wed, 24 Feb 2021 12:09:29 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4135078&lang=ca&coduo=1 2021-02-24T12:09:29Z Convocatòria de centres educatius de nivells no universitaris sostinguts amb fons públics de les Illes Balears a participar en el Programa d'Auxiliars de Conversa del curs 2021-2022 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4562661&lang=ca&coduo=1 Convocar tots els centres educatius de nivells no universitaris sostinguts amb fons públics de les Illes Balears a participar en el Programa d'Auxiliars de Conversa el curs escolar 2021-2022 i establir el procediment corresponent, amb la finalitat que els centres puguin disposar d'auxiliars de conversa que ajudin a millorar les competències lingüístiques dels alumnes en anglès, francès i alemany, i afavorir un coneixement millor de les cultures i formes de vida dels països d'origen com a factor que incrementa la motivació en l'aprenentatge de les llengües. Wed, 24 Feb 2021 12:05:25 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4562661&lang=ca&coduo=1 2021-02-24T12:05:25Z Informe personal per trasllat educació primària http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4575752&lang=ca&coduo=1 Fer els informes personals per trasllat a l'educació primària. Aquest informes es fan quan se realitza un trasllat amb el curs ja començat. Wed, 24 Feb 2021 11:54:33 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4575752&lang=ca&coduo=1 2021-02-24T11:54:33Z Ajudes per a la creació d'empreses de joves agricultors, 2015-2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2453139&lang=ca&coduo=1 S'aprova la convocatòria de subvencions per a la creació d'empreses de joves agricultors, per als anys 2015 a 2019, per fomentar la instal- lació de joves agricultors i l'inici de la seva activitat, d'acord amb el que preveu l'Ordre de bases reguladores per a la concessió de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020, aprovada mitjançant l'Ordre del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de febrer de 2015, publicada en el núm. Butlletí Oficial de les Illes Balears 29, de 26 de febrer de 2015. Wed, 24 Feb 2021 11:28:06 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2453139&lang=ca&coduo=1 2021-02-24T11:28:06Z Ajudes per al suport a les activitats d'informació i promoció realitzades per grups de productors en el mercat intern, 2015-2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2510781&lang=ca&coduo=1 Millorar la difusió dels productes agraris de http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2015/165/935073 Núm. 165 10 de novembre de 2015 Sec. III. - Pàg. 44354 http://boib.caib.es D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233 qualitat de les Illes Balears, potenciar la seva introducció en el mercat i millorar la rendibilitat de les produccions de qualitat reconeguda Wed, 24 Feb 2021 11:26:29 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2510781&lang=ca&coduo=1 2021-02-24T11:26:29Z Facturació a tercers obligats al pagament per la prestació de serveis sanitaris http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3430364&lang=ca&coduo=1 La contraprestació en concepte de preus per la prestació de serveis sanitaris a tercers obligats al pagament o als usuaris sense dret a assistència sanitària de la Seguretat Social, en qualsevol centre de la xarxa sanitària públicade les Illes Balears. Facturació de el cost de les proves diagnòstiques d'infecció activa per SARS-CoV-2 (PDIA) realitzades a persones no residents a les Illes Balears procedents d'altres comunitats autònomes o ciutats autònomes amb Incidència Acumulada (IA) superior a 150 casos per 100.000 habitants, que pretenguin entrar en el territori de les Illes Balears, per via aèria o marítima i que no acreditin la realització d'una PDIA per SARS-CoV-2 amb resultat negatiu realitzada a les setanta-dues hores prèvies a l'arribada a les Illes Balears. Wed, 24 Feb 2021 11:23:32 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3430364&lang=ca&coduo=1 2021-02-24T11:23:32Z Ajudes per a inversions en la transformació i comercialització de productes agrícoles, 2015-2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2510892&lang=ca&coduo=1 Fomentar les inversions en transformació, comercialització i/o desenvolupament de productes agrícoles, d'acord amb el que preveu l'Ordre del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de febrer de 2015, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020, publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 29, de 26 de febrer de 2015. Wed, 24 Feb 2021 11:19:30 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2510892&lang=ca&coduo=1 2021-02-24T11:19:30Z Ajudes per a inversions no productives vinculades a la realització de compromisos d'agroambient i clima, 2015-2019 (MARGES) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2511246&lang=ca&coduo=1 LLuitar contra l'erosió i la protecció de la biodiversitat Mantenir la riquesa paisatgística i lluitar contra l'erosió genètica, Wed, 24 Feb 2021 11:18:22 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2511246&lang=ca&coduo=1 2021-02-24T11:18:22Z Ajudes per a la selecció dels Grups d'Acció Local LEADER, que gestionaran les Estratègies de Desenvolupament Local Participatiu, per al període de programació de desenvolupament rural 2014-2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2530171&lang=ca&coduo=1 Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual s'aprova la convocatòria per a la selecció dels Grups d'Acció Local que gestionaran les Estratègies de Desenvolupament Local Participatiu LEADER, per al període de programació de desenvolupament rural 2014-2020 Wed, 24 Feb 2021 11:16:07 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2530171&lang=ca&coduo=1 2021-02-24T11:16:07Z Ajudes destinades al pagament compensatori per a zones amb limitacions específiques, 2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2818613&lang=ca&coduo=1 Les ajudes objecte de la present convocatòria tenen com a finalitat indemnitzar els agricultors per a la totalitat o una part dels costsaddicionals i les pèrdues d'ingressos derivades de les dificultats que planteja la producció agrícola en zones amb limitacions específiquesevitant riscs naturals i socials derivats de la seva falta d'ús i mantenint el paisatge tradicional balear com a part de la seva riquesa social inatural, d'acord amb el que estableix el Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears per al període 2014-2020 i els articles 31 i32 del Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013. Wed, 24 Feb 2021 11:12:17 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2818613&lang=ca&coduo=1 2021-02-24T11:12:17Z Ajudes per a la creació d'empreses per activitas no agràries a les zones rurals, 2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3022655&lang=ca&coduo=1 L'ajuda està dirigida a la creació d'empreses en zones rurals que desenvolupin activitats de les previstes en els apartats c, d,e i f del punt 2 de l'article 82 de la Llei 12/2014 agrària de les Illes Balears i que estiguin orientades a la diversificació de les rendes de les explotacions agràries mitjançant l'explotació de les potencialitats intrínseques del territori de les illes Balears. Wed, 24 Feb 2021 11:03:54 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3022655&lang=ca&coduo=1 2021-02-24T11:03:54Z Ajudes al foment de la producció de productes agrícoles de qualitat, 2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3041041&lang=ca&coduo=1 L'objecte d'aquestes ajudes és el de potenciar i consolidar l'elaboració de productes de qualitat a les Illes Balears, per tal d'augmentar-ne la competitivitat i la qualitat de la producció agrària. Wed, 24 Feb 2021 11:02:29 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3041041&lang=ca&coduo=1 2021-02-24T11:02:29Z Ajudes per al suport a la participació per primera vegada en règims de qualitat, 2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3143994&lang=ca&coduo=1 Participació per primera vegada en règims de qualitat Wed, 24 Feb 2021 11:01:31 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3143994&lang=ca&coduo=1 2021-02-24T11:01:31Z Ajudes per a les accions de formació professional i adquisició de competències, 2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3144030&lang=ca&coduo=1 S'aprova la convocatòria de subvencions corresponent a l'any 2017 per a les accions de formació professional i adquisició de competències. Es pretenen desenvolupar cursos de formació no reglada dirigits a persones que desenvolupin les seves activitats en els sectors agrari i alimentari per fomentar la innovació a les seves explotacions, millorar el rendiment econòmic (la millora de la competitivitat, de l'organització de la cadena de distribució, de la comercialització o de la qualitat de les produccions), fomentar la diversificació, propiciar l'ús de bones pràctiques agràries, la gestió sostenible, la producció compatible amb la conservació del paisatge, la protecció del medi ambient i l'eficiència en la utilització dels recursos naturals, d'acord amb l'Ordre del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de febrer de 2015, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020. Wed, 24 Feb 2021 10:59:37 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3144030&lang=ca&coduo=1 2021-02-24T10:59:37Z Ajudes per a la conservació del patrimoni cultural i natural situat en explotacions agrícoles, 2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3170774&lang=ca&coduo=1 Ajudes per a la conservació del patrimoni cultural i natural situat en explotacions agrícoles de les Illes Balears Wed, 24 Feb 2021 10:58:44 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3170774&lang=ca&coduo=1 2021-02-24T10:58:44Z Bestreta ordinària a favor del personal funcionari de carrera i del personal laboral fix de l'àmbit dels Serveis Generals de la CAIB (NO PERSONAL LABORAL DE LES EMPRESES PÚBLIQUES) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3868915&lang=ca&coduo=1 La comunitat autònoma podrà concedir com a bestreta ordinària l'import de fins a dues mensualitats líquides. Aquestes hauran de ser reintegrades per desenes parts iguals, que seran mensualment retingudes a la nòmina i no meritaran, aquestes bestretes, cap interès. El personal en situació de maternitat, podrà sol·licitar una bestreta de fins a 2 mensualitats líquides, les quals seran reintegrades a partir de la reincorporació i per quartes parts que seran mensualment retingudes. Per accedir a aquesta bestreta el personal que ho sol·liciti s'haurà de comprometre a la reincorporació immediata, una vegada finalitzat el període legal de maternitat, i, en el cas de no reincorporació, al reintegrament immediat de la bestreta. Wed, 24 Feb 2021 10:54:35 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3868915&lang=ca&coduo=1 2021-02-24T10:54:35Z Ajudes per a la selecció de les Estratègies de Desenvolupament Local Participatiu en el territori de Mallorca, 2014-2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3179304&lang=ca&coduo=1 Resolució de l'autoritat de gestió del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears per la qual es convoca la selecció de les Estratègies de Desenvolupament Local Participatiu en el territori de Mallorca, per al període de programació 2014-2020 Wed, 24 Feb 2021 10:54:34 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3179304&lang=ca&coduo=1 2021-02-24T10:54:34Z Bestreta extraordinària a favor del personal funcionari de carrera i del personal laboral fixo de l'àmbit dels serveis generals (NO PERSONAL LABORAL EMPRESES PÚBLIQUES) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3869144&lang=ca&coduo=1 La Comunitat Autònoma podrà concedir com a bestreta extraordinària l'import de fins a 6 mensualitats de retribucions líquides, per atendre necessitats de caràcter urgent. El termini màxim de reintegrament d'aquestes bestretes serà de 24 mensualitats, no produiran cap interès i podran ser reintegrades en termini inferior a l'assenyalat com a màxim. Wed, 24 Feb 2021 10:53:30 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3869144&lang=ca&coduo=1 2021-02-24T10:53:30Z Ajudes per a activitats de demostració i informació, 2017. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3211929&lang=ca&coduo=1 Es pretenen desenvolupar tant activitats de demostració, que consistiran en sessions pràctiques per il·lustrar una tecnologia o l'ús de maquinària nova o sensiblement millorada, una nova tècnica de producció específica, un maneig eficient de l'explotació, una organització més eficient dels mitjans de producció, un sistema de gestió i/o comercialització més eficaç, etc., com activitats d'informació, que consistiran en accions dirigides a la difusió d'informació concernent als sectors agrari, forestal i agroalimentari, que poden adoptar la forma d'exposicions, reunions,presentacions, informació impresa o electrònica (creació d'un portal agrari), etc. Wed, 24 Feb 2021 10:52:01 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3211929&lang=ca&coduo=1 2021-02-24T10:52:01Z Reingrés al servei actiu del personal laboral de l'àmbit dels serveis generals de la CAIB (NO PERSONAL LABORAL DE LES EMPRESES PÚBLIQUES) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=795157&lang=ca&coduo=1 Reingrés al servei actiu del personal laboral al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que tengui o no tengui reserva de lloc de feina Wed, 24 Feb 2021 10:51:27 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=795157&lang=ca&coduo=1 2021-02-24T10:51:27Z Ajudes per el pagament compensatori zones amb limitacions específiques, 2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3236358&lang=ca&coduo=1 Indemnitzar el agricultors per a les limitacions específiques en determinades zones, per a la totalitat o una part del cost addicional i les pèrdues d'ingressos derivats de les dificultats que planteja la producció agrària en zones amb limitacions específiques, evitant riscs naturals i socials derivats de la seva falta d'ús i mantenint el paisatge tradicional balear. Wed, 24 Feb 2021 10:50:36 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3236358&lang=ca&coduo=1 2021-02-24T10:50:36Z Ajudes per el pagament compensatori en zones zones de muntanya, 2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3236507&lang=ca&coduo=1 Indemnitzar el agricultors per a la totalitat o una part del cost addicional i les pèrdues d'ingressos derivats de les dificultats que planteja la producció agrària en zones de muntanya, evitant riscs naturals i socials derivats de la seva falta d'ús i mantenint el paisatge tradicional balear. Wed, 24 Feb 2021 10:49:13 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3236507&lang=ca&coduo=1 2021-02-24T10:49:13Z Reconeixement de permutes per al personal laboral fix i indefinit no fix a extingir de l'àmbit dels serveis generals de la CAIB (NO PERSONAL LABORAL DE LES EMPRESES PÚBLIQUES) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=795289&lang=ca&coduo=1 Reconèixer les permutes del lloc de feina que sol·liciti el personal laboral fix i indefinit no fix a extingir de l'àmbit dels serveis generals al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears Wed, 24 Feb 2021 10:48:41 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=795289&lang=ca&coduo=1 2021-02-24T10:48:41Z Ajudes al foment de l'agricultura ecològica, 2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3244315&lang=ca&coduo=1 Donar suport als agricultors que practiquin l'agricultura ecològica. Wed, 24 Feb 2021 10:46:41 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3244315&lang=ca&coduo=1 2021-02-24T10:46:41Z Ajudes per a inversions en el sector vitivinícola, 2019-2023 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3261819&lang=ca&coduo=1 Ajudes per a inversions, previstes en el capítol II, secció 4a del Reial decret 5/2018, de 12 de gener, per a l'aplicació de les mesures del programa de suport 2019-2023 al sector vitivinícola (BOE núm. 12, del dia 13 de gener de 2018) Wed, 24 Feb 2021 10:45:02 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3261819&lang=ca&coduo=1 2021-02-24T10:45:02Z Ajudes per a la reestructuració i reconversió de vinya, 2019-2023 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3277775&lang=ca&coduo=1 Ajudes per a la reestructuració i la reconversió de vinyes, previstes en la secció 2a del Reial decret 5/2018, de 12 de gener, per a l'aplicació de les mesures del programa de suport 2019-2023 al sector vitivinícola Wed, 24 Feb 2021 10:43:40 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3277775&lang=ca&coduo=1 2021-02-24T10:43:40Z Ajudes de minimis per a inversions als escorxadors, 2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3366950&lang=ca&coduo=1 Ajudes per a inversions als escorxadors Wed, 24 Feb 2021 10:42:01 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3366950&lang=ca&coduo=1 2021-02-24T10:42:01Z Ajudes al programa escolar de consum de fruita i llet, curs 2019/2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3376283&lang=ca&coduo=1 Ajudes per al curs escolar 2019-2020, per a distribuir als centres escolars fruita, hortalissa i llet Wed, 24 Feb 2021 10:40:54 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3376283&lang=ca&coduo=1 2021-02-24T10:40:54Z Ajudes per a la cooperació entre agents per crear idesenvolupar cadenes curtes de comercialització, 2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3396758&lang=ca&coduo=1 Subvenció de les inversions necessàries i de les despeses d'estudi, animació i funcionament definides en l'apartat quart de la convocatòria, amb la finalitat de crear un o diversos punts de venda en cadena curta per part d'un grup de cooperació que compleixi els requisits definits en l'apartat tercer de la convocatòria. Es considera 'cadena curta de comercialització' aquella en què no hi ha més d'un intermediari entre el productor i el consumidor. No es considera intermediari l'agrupació de productors. Wed, 24 Feb 2021 10:38:30 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3396758&lang=ca&coduo=1 2021-02-24T10:38:30Z