Logo del Govern de les Illes Balears

Webs Institucionals

ParcBIT Desenvolupament, SA

ParcBIT Desenvolupament, SA

Centre d'empreses tecnològiques, generador i aglutinador d'iniciatives empresarials innovadores

  • Servei de Política Financera i Assegurances

    El Servei de Política Financera i Assegurances és un òrgan administratiu integrat en la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni de la Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques, que s'encarrega de fer les funcions de tutela relativa a les competències assumides en matèria de caixes d’estalvis, cooperatives de crèdit, assegurances i qualssevol altres competències que assumeixi la Direcció General sobre aquestes matèries.

  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears