Logo del Govern de les Illes Balears

Organització

Catalina Cladera i Crespí

Catalina Cladera i Crespí

Secretaria General

Maria Begoña Morey Aguirre

Gabinet de la conselleria

Xesca Carreras

Direcció General de Pressuposts i Finançament

Joan Carrió Vidal

Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni

José Luis Gil Martín

Direcció General de Funció Pública i Administracions Públiques

Pedro Jiménez Ramírez

Direcció General d'Emergències i Interior

Pere Perelló Payeras

Intervenció General de la CAIB

Joan Martí Cerdà

Junta Superior d'Hisenda

Maria Begoña Morey Aguirre

Agència Tributària Illes Balears (ATIB)

Maria Antònia Truyols Martí

Gestió d'Emergències de les Illes Balears (GEIBSAU)

Job Torres San Julián

Escola Balear d'Administració Pública

Jaime Tovar Jover

ISBA, Societat de Garantia Recíproca

Fernando Marqués

  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears