Logo del Govern de les Illes Balears

Organització

Martí March i Cerdà

Martí March i Cerdà

Secretaria General

Francisco Javier Gálvez Capellá

Gabinet de la conselleria

Catalina Calafat

Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres

Antonio Morante Milla

Direcció General de Personal Docent

Rafaela Sánchez Benítez

Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat

Maria Francisca Alorda Vilarrubias

Direcció General de Política Universitària i d'Ensenyament Superior

Juan José Montaño Moreno

Direcció General d'Innovació i Comunitat Educativa

Jaume Ribas Seguí,

Departament d'Inspecció Educativa

Antoni Arbós Grimalt

Institut de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears

Joan Antoni Sancho Castañer

Delegació Territorial d'Educació a Eivissa i Formentera

Margalida Ferrer Marí

Delegació Territorial d'Educació a Menorca

Joan Marqués Coll

Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC)

Miquel Coll Cañellas

Fundació per a l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB)

Josep Gabriel Pomar Ordinas

Fundació per al Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears

Josep Gabriel Pomar Ordinas

Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB)

Paula Ramis de Ayreflor

Consorci per al Foment d'Infraestructures Universitàries (COFIU)

Pendent nomenament

  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears