Logo del Govern de les Illes Balears

Organització

Fina Santiago Rodríguez

Fina Santiago Rodríguez

Secretaria General

Isabel Eugenia Nora del Castillo

Gabinet de la conselleria

Joan Mascarell Ramiro

Direcció General de Dependència

Juan Manuel Rosa González

Direcció General de Planificació i Serveis Socials

Andreu Horrach Torrens

Direcció General de Menors i Famílies

Marta Carrió Palou

Direcció General de Cooperació

Antoni Servera Saletas

Oficina de Defensa dels Drets del Menor (ODDM)

Serafín Carballo García

Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes Balears

Alexandra Pavlovic Djurdjev

Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel

Josefina Tur Marí

Consorci de Gestió Sociosanitària d'Eivissa

En procés de disolució

Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears

Juan Manuel Martínez Álvarez

Consorci per a la Protecció i Acollida de les Persones Disminuïdes Psíquiques Profundes de les Illes Balears (APROP)

  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears