torna

Funcions

Difusió i foment de la cultura; promoció de la cultura balear a l'exterior; cultura popular; llibres i propietat intel·lectual; biblioteques, museus, arxius i equipaments culturals; patrimoni històric; patrimoni cultural; gestió del Registre de la Propietat Intel·lectual; gestió del Protectorat de les fundacions de caràcter cultural; gestió del Registre de Béns d'Interès Cultural i del Catàleg General del Patrimoni Històric de les Illes Balears; gestió del Centre de Publicacions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears; gestió de l'Arxiu General de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears; direcció de l'oficina de serveis Film Commission. Al capdavant de la Delegació de la Presidència per a la Cultura hi ha una delegada o un Delegat. Aquest òrgan s'assimila en rang a una direcció general.