torna

Funcions

Autoritzar els projectes i les obres a realitzar a la zona de servitud de protecció ubicada a sòl rústic, d’acord amb la Llei de Costes. Tramitar els expedients sancionadors relatius a les infraccions comeses a la zona de servitud de protecció ubicada a sòl rústic, d’acord amb la Llei de Costes. Emetre els informes preceptius relatius a les actuacions que són objecte d’autorització per part de la Demarcació de Costes a les Illes Balears, d’acord amb la Llei de Costes. Elaborar els instruments d’ordenació provisional del litoral, que s’aproven anualment. informar les autoritzacions d’instal·lacions de temporada que atorga la Demarcació de Costes a les Illes Balears, d’acord amb la Llei de Costes. Autoritzar tots els abocaments d’aigües depurades i pluvials des de la terra al mar, a tot l’àmbit de les Illes Balears. Inspecció i control dels abocaments esmentats. Dur a terme accions de neteja de les aigües litorals, a tot l’àmbit de les Illes Balears. Dur a terme projectes de millora ambiental a tot el litoral de les Illes Balears, d’acord amb els intruments de col·laboració acordats amb l’Estat. Dur a terme els projectes cofinanciats per la Unió Europea, que afectin a la zona litoral de les Illes Balears, com ara el “Life Posidonia”