torna

Funcions

Vetla per la defensa i la promoció dels drets del menor dins el territori de la comunitat autònoma de les Illes Balears