torna

Funcions

Exercici de les funcions previstes en la legislació de patrimoni, és a dir, preparació, tramitació i resolució dels expedients patrimonials prevists en les lleis; ordenació, gestió, inventari i defensa dels béns i drets de l'Administració de la Comunitat Autònoma i dels organismes autònoms; obligacions tributàries derivades de la titularitat dels béns; gestió dels riscs dels béns; inscripció i regularització de les titularitats cadastrals i registrals dels béns; dipòsit dels drets de propietat industrial; organització territorial de la comunitat autònoma, relacions amb les institucions de govern de les illes i dels municipis, relacions de col·laboració, cooperació i coordinació amb els ens territorials; personal funcionari d'Administració local amb habilitació nacional que presta servei a les corporacions locals; competències en l'àmbit material de la contractació pública.