torna

Funcions

La Biblioteca-Arxiu de Maó és una institució de titularitat estatal, que es va transferir a la Comunitat Autònoma, la gestió de la qual es va delegar al Consell de Menorca el 2011. El personal del centre és de la CAIB, i per tant, és pertinent que figurin al directori del personal de la Comunitat.