torna

Funcions

 • Impulsar i tramitar els diferents instruments de planificació i gestió dels espais de rellevància ambiental definits per la Llei 5/2005, de 25 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental), com ara els Plans d’Ordenació dels Recursos Naturals (PORN), Plans Rectors d’Ús i Gestió (PRUG), Plans de Gestió dels llocs de la Xarxa Natura 2000.

 

 • Impulsar i tramitar la declaració i ampliació dels espais de rellevància ambiental, com ara els parcs naturals, les zones d'especial protecció per a les aus (ZEPA) i els llocs d'importància comunitària (LIC).

 

 • Avaluar la possible afecció dels plans, programes o projectes que es duguin a terme dins espais Xarxa Natura 2000 no inclosos dins espai natural protegit. Aquesta avaluació es fa tant per als projectes inclosos dins la normativa d'avaluació d'impacte ambiental, cas en el què es finalitza el procediment amb l'emissió d'un informe tècnic, com per als no inclosos, com ara les instal·lacions de temporada, les filmacions, les activitats i competicions esportives, els projectes d'obra, etc. En aquest cas, el procediment finalitza amb l'emissió d'una resolució que certifica si el pla, programa o projecte pot afectar significativament o no a l'espai protegit, tal com estableix l'article 39 de la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental.

 

 • Mantenir actualitzada la informació dels espais Xarxa Natura 2000, tant la informació cartogràfica com la inclosa en el Formulari Normalitzat de Dades (FND), i comunicar els canvis a l'administració estatal.

 

 • Promoure l'adhesió de les empreses de turisme de natura al Sistema de reconeixement de la sostenibilitat del turisme de natura. El servei participà en la implantació del projecte pilot del SRSTN amb l'espai Àrea marina del nord de Menorca. Actualment hi ha 8 espais de Menorca adherits i 4 empreses. A través de diferents projectes, s'està treballant per incloure 5 espais de Formentera i 7 de Mallorca.

 

 • Fomentar la governança a la Xarxa Natura 2000. A través de l'Acord de col·laboració marina a través de la Taula de Custòdia marina de Formentera.

 

 • Redactar i tramitar les circulars sobre la tramitació i l’avaluació de l’afecció de determinades activitats que poden afectar els llocs de la Xarxa Natura 2000, com la circular sobre proves esportives o filmacions.

 

 •  Col·laborar en la redacció de plans i acords nacionals i internacionals relatius a la biodiversitat, com ara l'Estratègia Estatal d'Infraestructura Verda i de la Connectivitat i Restauració Ecològiques.

 

 • Participar en els dos subcomitès en què s’organitza actualment el Comitè Tècnic de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears: el Subcomitè d’Avaluacions Ambientals i el Subcomitè d’Autoritzacions Ambientals Integrades.

 

 • Autoritzar l'accés a les cavitats incloses dins el Pla de gestió Natura 2000 de Coves, que no estiguin dins el Paratge natural de la serra de Tramuntana.

 

 •  A nivell nacional, participa al “Comité de Humedales” i al “Comité de Espacios Protegidos”.