torna

Funcions

Són funcions encomanades a la Tresoreria General, que s’exerceixen per mitjà de la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni, les següents:

a) Ingressar els drets de la Comunitat Autònoma, pagar-ne les obligacions i custodiar-ne els fons.

b) Servir al principi d’unitat de caixa, mitjançant la centralització de tots els fons i els valors generats per operacions pressupostàries i extrapressupostàries.

c) Distribuir en el temps i en el territori les disponibilitats necessàries per satisfer puntualment les obligacions.

d) Respondre dels avals contrets conformement amb les disposicions vigents.

e) Assumir les relacions amb els organismes competents de l’Administració de l’Estat i d’altres administracions públiques en l’àmbit de les relacions dineràries derivades dels ingressos i dels pagaments.

f) Gestionar el deute públic i, en general, executar les operacions financeres inherents a l’endeutament de la Comunitat Autònoma.

g) Registrar i custodiar les garanties dipositats.

h) Coordinar i controlar la gestió de la tresoreria del conjunt de les entitats que integren el sector públic autonòmic, d’acord amb el que preveuen l’article 11 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i la normativa reglamentària que la desplega.

i) Exercir les altres funcions que li atribueixi la normativa vigent i les que es derivin de les enumerades anteriorment o s’hi relacionin.

 

A més, la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni exerceix les competències relatives a :

— Supervisió i control de les caixes d’estalvi i les cooperatives de crèdit.

— En matèria de mediadors d’assegurances, incloses les competències de registre i supervisió de la mediació en el sector de les assegurances privades, aplicades a regulació de mercat, supervisió i control administratiu.

— Col•laboració amb societats de garantia recíproca, per mitjà de convenis amb ISBA, SGR.

— Organització, gestió i control del patrimoni de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

Així mateix, la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni té adscrits els òrgans següents:

Parc Mòbil

— Central de Contractació

— Junta Consultiva de Contractació Administrativa