torna

Funcions

Tresoreria general, dipositaria i endeutament; compliment d'obligacions tributàries; caixes d'estalvis i institucions de crèdit cooperatiu; societats de garantia recíproca; mediadors d'assegurances; mutualitats de previsió social; tutela financera dels ens integrants del sector públic instrumental autonòmic i, si escau, dels ens locals.