torna

Funcions

Impuls d'iniciatives que promoguin l'economia circular basades en la prevenció, la preparació per a la reutilització i el reciclatge de residus i la reutilització de productes; autorització de les activitats de producció i gestió de residus; registre de la informació en matèria de producció i gestió de residus; planificació de residus i sòls contaminats; incoació i resolució dels expedients sancionadors en les matèries pròpies de les seves competències; plans i programes d'educació ambiental; activitats formatives d'educació ambiental; sostenibilitat ambiental; sistemes de gestió ambiental; informació ambiental; promoció de la qualitat ambiental; qualitat ambiental litoral.