torna

Funcions

Les funcions de la Direcció General són:

EDUCACIÓ AMBIENTAL: Elaborar plans i programes d’educació ambiental per als escolars i per a la societat civil; impulsar i dur un seguiment dels centres ecoambientals; dinamitzar equipaments i centres d’educació ambiental adscrits en el servei.

QUALITAT AMBIENTAL: certificacions d’inversions en matèria mediambiental, agenda local 21, programes i projectes relacionats amb sistemes de gestió ambiental, proporcionar informació ambiental d’acord amb la normativa vigent, iniciatives en matèria de sostenibilitat ambiental, projectes i plans de contaminació acústica.

RESIDUS: planificació en matèria de residus i sòls contaminats, desenvolupament normatiu, firma d’acords i convenis. Tramitació d’autoritzacions a les activitats de producció i gestió de residus. Gestió dels residus perillosos i sòls contaminats; Incoació i resolució dels expedients sancionadors en les matèries pròpies de les seves competències.