Logo del Govern de les Illes Balears

Funcions

Conselleria de Presidència és l’òrgan encarregat d’exercir les seves competències en les matèries següents: de coordinació dels plans del Govern; seguiment de projectes estratègics i interdepartamentals; de cooperació social i econòmica de caràcter exterior, específicament la derivada de les relacions amb les comunitats balears a l’exterior; polítiques de solidaritat en pobles i països no desenvolupats; atenció a la població immigrant; de relacions amb la Unió Europea, el Govern de l’Estat, els consells insulars, les comunitats autònomes, i amb altres institucions i organitzacions religioses, amb les fundacions, associacions i corporacions de dret públic; de suport al Govern en les relacions amb el  Parlament i la coordinació de la iniciativa legislativa i de l’exercici dels poders normatius del Govern i de l’Administració de la Comunitat Autònoma,  de les relacions amb el Consell Consultiu de les Illes Balears i amb la Comissió Assessora de Dret Civil.

  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears