torna

Funcions

 

FUNCIONS DEL SERVEI DE PATRIMONI

 

Atesa l'Ordre del conseller d’Hisenda i Pressuposts de 17 de juny de 2013 per la qual s’aproven les funcions dels llocs de treball de la Conselleria d’Hisenda i Pressuposts (BOIB núm. 88, 22 de juny),

 

Sota la dependència directa del director general del Tresor, Política Financera i Patrimoni, correspon al cap del Servei de Patrimoni les funcions següents:

 

— Preparar, tramitar i resoldre els expedients patrimonials prevists en la legislació patrimonial i gestionar els pagaments dels tributs centralitzats que afectin els béns i els drets de titularitat de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

— Gestionar l’Inventari General de Béns i Drets de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la comptabilitat patrimonial, i coordinar l’inventari del sector públic instrumental.

 

— Gestionar la inscripció registral i cadastral dels béns i els drets de titularitat de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

— Gestionar de manera centralitzada l’assegurança de la flota de vehicles i d’embarcacions de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

— Custodiar els títols de propietat dels béns i els drets de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

— Dur a terme qualsevol altra funció que li encomani el superior jeràrquic.