torna

Funcions

L’Escola Balear d’Administració Pública (en endavant EBAP) és un organisme autònom de caràcter administratiu amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar, adscrit a la conselleria competent en matèria de funció pública.

La missió de l’EBAP és millorar la formació i la capacitació dels empleats públics de la comunitat autònoma de les Illes Balears i gestionar la selecció, la provisió i la promoció del personal al servei de l’Administració de la nostra Comunitat Autònoma, amb la finalitat d’incrementar l’eficiència i l’eficàcia del servei públic i, d’aquesta manera, la satisfacció de la ciutadania.

La visió de l’EBAP és voler ser la institució de referència a les Illes Balears en la formació contínua dels empleats públics, de tal manera que aquesta formació es conformi com la base necessària per a la consecució de la promoció i la carrera professional i, per tant, com a element motivador principal en la professionalització de la funció pública.

Valors:

  • Racionalització i eficàcia en els procediments.
  • Planificació i coordinació administrativa.
  • Descentralització i desconcentració en la gestió.
  • Eficiència en la gestió dels recursos.
  • Transparència i publicitat en la seva actuació.
  • Respecte als principis de mèrit i capacitat.
  • Potenciació de la carrera professional dels treballadors públics.
  • Col·laboració i coordinació amb la resta d’administracions i organismes públics.

Annexos: