torna

Funcions

Direcció General d’Emergències i Interior: l’ordenació, la coordinació, la planificació i direcció del sistema de resposta a emergències ordinàries i extraordinàries dins l’àmbit territorial de la comunitat autònoma; l’ordenació general i control dels serveis de emergències i urgències; l’organització de la Protecció Civil de la comunitat autònoma davant situacions de greu risc col·lectiu, emergència, catàstrofe o calamitat extraordinàries; l’elaboració dels corresponents plans de protecció civil de àmbit autonòmic tant territorial com per fer front a determinats riscos, i per a la coordinació i la direcció efectiva dels procediments que en puguin donar lloc; el control i inspecció de les obligacions dels plans de protecció civil, dels plans d’autoprotecció i plans de salvament que han d’elaborar, implantar i mantenir operatius aquelles activitats, centres, establiments, espais i instal·lacions i dependències que puguin generar o resultar afectades per situacions d’emergència; exercir les funcions executiva en matèria salvament marítim i de meteorologia, identificar, proposar i administrar els grups de comunicacions que se utilitzen en la gestió d’emergències i establir els protocols operatius entre les entitats o els òrgans que hi intervinguin en cada cas, mitjançant la xarxa de telecomunicacions pròpia i única per a l’ús del servei d’urgències i emergències del govern de les Illes Balears.

En matèria de coordinació de les policies locals de les Illes Balears, entre d’altres, les funcions d’establiment de les normes marc a les quals s’han d’ajustar l’estructura, l’organització i el funcionament dels cossos de policia local; l’organització d’un sistema d’intercomunicacions policials; la informació i l’assessorament a les entitats locals en matèria de policia local; i l’establiment d’un sistema d’informació recíproca entre els diversos cossos de policia local a través de la creació d’una base de dades comuna relativa a les seves funcions. En matèria d’activitats, entre d’altres, les funcions de gestió del registre autonòmic d’activitats i del registre d’acreditació del personal dels serveis d’admissió i control d’ambient intern en les activitats d’espectacles públics i activitats recreatives; i la gestió del registre autonòmic d’activitats itinerants. En matèria de vigilància i protecció dels edificis i instal·lacions de la CAIB, entre d’altres, les funcions de coordinació de la seguretat als edificis entre els responsables dels organismes titulars i les empreses de seguretat privada contractades; i la gestió del sistema global de seguretat dels edificis basat en la connexió dels sistemes d’alarma individuals a la Central Receptora d’Alarmes.