torna

Funcions

 D’acord amb la Llei 5/2000, de 20 d’abril, es crea l’Institut Balear de la Dona com a entitat autònoma de caràcter administratiu amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar i té com a funcions :

a) Elaborar directrius destinades a aconseguir els fins proposats i impulsar que els distints poders públics de la comunitat autònoma els apliquin.

b) Estudiar la situació de la dona en la vida política, econòmica, cultural i social a les Illes Balears, i promoure especialment els estudis que serveixen de base per elaborar polítiques d’igualtat.

c) Realitzar el seguiment de la legislació vigent i la seva aplicació i, si és procedent, elaborar les propostes de reformes legislatives dirigides a eliminar els obstacles  que dificultin o impedeixin la igualtat real entre ambdós sexes.

d) Emetre informes i dictàmens en el curs d’elaboració de disposicions legals generals que afectin la dona, promogudes pel Govern de les Illes Balears, pel Parlament i pels Consells Insulars.

e) Impulsar les mesures de coordinació necessàries entre els programes d’actuació que incideixin en la situació de la dona, desplegats pels diversos poders públics de la comunitat autònoma.

f) Promoure i proposar a les administracions públiques de les Illes Balears, en l’àmbit de les seves competències, l’execució de projectes i l’impuls de mesures, amb la participació de totes les instàncies implicades, relatives a :

Una educació no sexista

La incorporació de la dona al món laboral sense cap mena de discriminació

La salut de la dona

La participació de la dona en la vida pública

La protecció jurídica i social de la dona

El tractament de la dona en els mitjans de comunicació i en la publicitat

La promoció i el foment de la dona al món de l’esport

g) Assessorar els distints departaments del Govern de les Illes Balears i col·laborar-hi per aconseguir els fins proposats i, en particular, instar els consells insulars i els ajuntaments i proposar-los activitats complementàries a les de l’Institut.

h) Crear, fomentar i coordinar la prestació de serveis a favor de la dona, preferentment els dirigits a aquelles que tinguin especial necessitat d’ajut.

i) Realitzar campanyes de sensibilització, promoció i difusió, per tal d’informar la ciutadania sobre els problemes de la dona.

j) Establir relacions i formes de participació amb ens i organismes que, pels seus fins i funcions, contribueixen a la consecució dels fins de l’Institut, així com amb institucions o organismes anàlegs d’altres comunitats autònomes, de l’Estat i de la comunitat internacional.

k) A través de l’Institut es podran rebre i canalitzar les denúncies formulades en casos de discriminació de fet o de dret per raó de sexe.