torna

Funcions

La Secretaria General de la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques coordina el procediment d’elaboració dels plans estratègics de subvencions i les seves modificacions, i exerceix la tutela dels ens integrants del sector públic instrumental autonòmic respecte de la legislació general i en matèria d’hisenda aplicable a aquests ens.