torna

Funcions

Planificació general de l’ordenació territorial i urbanística; cartografia; recuperació i millora d’infraestructures territorials; ordenació i protecció del litoral; actuacions en domini públic maritimoterrestre; planificació, construcció, ordenació i gestió de les carreteres de titularitat autonòmica i d’altres infraestructures públiques. Sistemes d’informació territorial; ordenació del litoral; autoritzacions i control dels abocaments de terra a la mar; intervencions mediambientals en relació amb les aigües costaneres; autoritzacions i control de les actuacions en zona de servitud de protecció de la Llei de costes en sòl rústic; informes i actuacions relatius a plans, projectes i obres a la costa inclòs el domini públic maritimoterrestre. Incoació i resolució dels expedients sancionadors en les matèries pròpies de les seves competències.