torna

Funcions

Formen part de l'objecte de la Fundació les finalitats següents, que, amb caràcter enunciatiu i no exhaustiu, serveixen l'interès general de les Illes Balears:

a. L'assistència i el suport a les direccions generals competents en acció exterior i fons europeus, en els seus respectius camps, per a l'enfortiment institucional de les Illes Balears, el foment de la seva economia social i productiva, la defensa del seu desenvolupament sostenible i la promoció de totes les accions que, respectant les disposicions legals existents, impulsin l'acostament i la cohesió de les Illes Balears amb la seva realitat europea i mediterrània, defensant la seva idiosincràsia i interessos davant les institucions de la Unió Europea, difonent els valors europeus davant la societat balear i fomentant les relacions amb altres territoris de la conca mediterrània.

b. El foment i el suport d'activitats de les direccions generals competents en acció exterior i fons europeus, en els seus respectius camps, d'accions i programes destinats a reforçar la presència de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears a l'exterior i a promoure els seus interessos en el territori de l'Estat i a la resta del món, especialment en els estats i territoris amb els quals es mantenen vincles i llaços especials per raons històriques, culturals, lingüístiques, econòmiques o de naturalesa anàloga.

c. El suport material i tècnic i l'assistència necessària per al funcionament de les delegacions del Govern de les Illes Balears a l'exterior i de la direcció general competent en matèria d'acció exterior, sota la supervisió i les indicacions d'aquesta direcció general.

d. El suport a les direccions generals competents en acció exterior i fons europeus en la definició d'un sistema de governança eficaç per a la canalització d'inversions transformadores i projectes estructurals en l'àmbit dels fons europeus, el reforç de la capacitat administrativa per a l'accés als fons europeus, la potenciació de la col·laboració publicoprivada i l'assessorament i acompanyament al sector privat en la configuració d'iniciatives d'interès socioeconòmic.

e. Qualsevol altra finalitat relacionada amb les activitats de suport a les direccions generals competents en matèria d'acció exterior i fons europeus que, en els seus respectius camps, acordi el Patronat.