torna

Funcions

Planificació, ordenació, inspecció i control dels transports terrestres, incloses les empreses de lloguer de vehicles, amb conductor o sense; incoació i resolució dels corresponents expedients sancionadors; polítiques de mobilitat i coordinació i gestió del pla director de mobilitat; promoció de la mobilitat elèctrica i sostenible i les infraestructures i instal·lacions necessàries per fer-la possible; supressió de barreres arquitectòniques en els mitjans de transport públic de viatgers per carretera i ferrocarril;  planificació, construcció, ordenació i gestió de les carreteres de titularitat autonòmica i d'altres infraestructures públiques; coordinació de la inspecció tècnica de vehicles.