torna

Funcions

Implementació, impuls, coordinació i seguiment dels plans, projectes i programes estratègics del Govern; coordinació interdepartamental entre òrgans de conselleries diverses; coordinació funcional de l’administració electrònica de l’Administració de la Comunitat Autònoma; coordinació de les polítiques en matèria d’igualtat; suport directe al conseller de Presidència en l’exercici de les seves atribucions; coordinació estratègica amb el Gabinet de la Presidència. Així mateix, assumeix la coordinació de les matèries de caràcter transversal.