torna

Funcions

Relacions generals amb el Govern de l’Estat i les comunitats autònomes; interlocució amb els consells insulars; projecció exterior dels interessos autonòmics; participació en la política internacional de l’Estat; relacions amb la Unió Europea; oficines de representació; comunitats balears a l’exterior; relacions amb comunitats i entitats associatives de residents forans i interlocució amb les cases regionals amb seu a les Illes Balears; coordinació administrativa i organització d’esdeveniments d’interès autonòmic; acció cívica i relacions amb els grups socials, i també amb les organitzacions religioses; intervenció administrativa en matèria d’associacions, fundacions i col·legis professionals; Registre d’Associacions; Registre Únic de Fundacions; Registre de Col·legis Professionals; reials acadèmies, acadèmies i altres corporacions de dret públic; Registre d’Acadèmies; atenció i informació al ciutadà; relacions institucionals i de col·laboració amb el poder judicial i amb els òrgans judicials i les fiscalies radicats a les Illes Balears; relacions amb l’Administració de Justícia i amb els operadors jurídics; impuls i coordinació del traspàs de funcions i serveis dels mitjans personals i materials al servei de l’Administració de Justícia; orientació jurídica; serveis de cooperació amb la justícia.