torna

Funcions

El Departament de Tresoreria és una unitat administratiu integrat en la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni.
 

  El Departament dirigeix, coordina i supervisa les unitats administratives  vinculades amb la gestió de les competències de la Direcció General, així com s'encarrega de coordinar les funcions de tutela relativa a les seves competències. Els serveis adscrits al Departament són:
  Servei de Gestió Financera,
  Servei de Política Financera i Assegurances,
  Servei de Dipositaria,
  Servei d'Endeutament, i
  Servei de Gestió Financera del Sector Públic.

  A més, el Departament de Tresoreria és competent per a negociar les condicions financeres de les operacions d’endeutament, coordinar la política d’endeutament de la Comunitat Autònoma i dels organismes del sector públic, i també les relacions amb l’Estat en l’àmbit de la tresoreria.