torna

Funcions

Relacions generals amb el Govern de l'Estat i les comunitats autònomes; interlocució amb els consells insulars; relacions amb comunitats i entitats associatives de residents forans i interlocució amb les cases regionals amb seu a les Illes Balears; relacions amb les comunitats balears a l'exterior; coordinació administrativa i organització d'esdeveniments d'interès autonòmic; acció cívica i relacions amb els grups socials i, també, amb les organitzacions religioses; intervenció administrativa en matèria d'associacions, fundacions i col·legis professionals; Registre d'Associacions; Registre Únic de Fundacions; Registre de Col·legis Professionals; reials acadèmies, acadèmies i altres corporacions de dret públic; Registre d'Acadèmies; relacions institucionals i de col·laboració amb el poder judicial i amb els òrgans judicials i les fiscalies radicats a les Illes Balears; relacions amb l'Administració de Justícia i amb els operadors jurídics; impuls i coordinació del traspàs de funcions i serveis dels mitjans personals i materials al servei de l'Administració de Justícia; serveis de cooperació amb la justícia; suport al Govern en les relacions amb el Parlament; coordinació de la iniciativa legislativa i de l'exercici dels poders normatius del Govern i de l'Administració de la Comunitat Autònoma; coordinació del desplegament normatiu de l'Estatut d'autonomia; coordinació dels processos de transferència de funcions i serveis; inventari general d'òrgans col·legiats; registre de convenis i acords; relacions amb el Consell Consultiu i altres òrgans estatutaris; relacions amb el Consell Assessor de Dret Civil.

La Direcció General de Relacions amb el Parlament té encomanades les tasques següents:

- Suport al Govern en les relacions amb el Parlament.

- Coordinació de la iniciativa legislativa i de l’exercici dels poders normatius del Govern i de l’Administració de la Comunitat Autònoma.

- Coordinació del desplegament normatiu de l’Estatut d’autonomia.

- Impuls de la normativa en matèria d’igualtat; coordinació dels processos de transferència de funcions i serveis.

- Inventari general d’òrgans col·legiats.

- Registre de convenis i acords.

- Relacions amb el Consell Consultiu i altres òrgans estatutaris.

- Relacions amb la Comissió Assessora de Dret Civil.