torna

Funcions

L' IB Jove es regula pel Decret 32/2006, de 31 de març, modificat pel Decret 77/2008, de 4 de juliol, i pel Decret 123/2010, de 17 de desembre.
 
L'Acord de Consell de Govern de dia 17 de desembre de 2010 extingeix el consorci Turisme Jove de les Illes Balears i l' IB Jove es subroga en la seva posició jurídica.