torna

Funcions

Funcions del Consorci per a la Millora i l'Embelliment de la Platja de Palma

El Consorci Urbanístic per a la Millora i l'Embelliment de la Platja de Palma es va constituir, el 20 de març de 2007, en virtut del Conveni de col·laboració signat entre el Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el Consell Insular de Mallorca, l'Ajuntament de Palma i l'Ajuntament de Llucmajor.

L'àmbit territorial on el Consorci desenvoluparà les seves finalitats és l'àmbit del Pla de Reconversió Integral de la Platja de Palma (PRI), situat en part dels municipis de Palma i Llucmajor

L'objecte del Consorci és dur a terme el conjunt d'actuacions necessàries per al desenvolupament turístic de la Platja de Palma i la dotació de les infraestructures necessàries per a això, mitjançant els instruments d'ordenació, desenvolupament i execució previstos per les lleis.

Per al compliment dels seus objectius el Consorci compta, entre d'altres, amb les següents competències:
- Redactar i promoure la tramitació dels instruments de planejament i de gestió necessaris per al desenvolupament i execució de l'ordenació urbanística, incloent modificacions urbanístiques, de la Platja de Palma.
- Instar els ajuntaments de Palma i Llucmajor, i si s'escau, al Consell Insular de Mallorca, la revisió dels seus respectius plans generals d'ordenació urbana i Pla Territorial de Mallorca respectivament si fos necessari per al compliment de les finalitats del Consorci.
- Redactar els projectes d'obres, construccions, instal·lacions i serveis en desenvolupament de les previsions del planejament.
- Formular propostes de gestió urbanística, especialment, de delimitació d'Unitats d'Actuació amb vista a l'execució del planejament urbanístic i impulsar la gestió de les mateixes.
- Subscriure convenis urbanístics de planejament o de gestió amb propietaris de terrenys inclosos en l'àmbit d'actuació del Consorci i amb empreses urbanitzadores.
- Formalitzar operacions de crèdit per obtenir recursos econòmics amb els quals atendre el compliment de l'objecte del Consorci.
- Adjudicar la titularitat de les parcel·les resultants de l'actuació urbanística per mitjà dels instruments de gestió pertinents.
- Exercir les facultats fiduciàries de disposició sobre els béns dels membres del Consorci afectats a l'actuació urbanística, disposant de les parcel·les resultants de l'actuació i podent alienar-los o, si escau, assignar-los als membres del Consorci d'acord amb la seva destinació urbanística i de conformitat amb els acords que al respecte s'adoptin.
- Crear o gestionar serveis complementaris per a l'adequat compliment de l'objecte del Consorci.
- Adquirir, posseir, alienar, gravar o exercir qualssevol altres actes de domini o administració dels béns constitutius del patrimoni del Consorci.
- Vigilar la conservació de les obres d'infraestructura urbanística, així com dels equipaments, dotacions i instal·lacions executades fins a la seva recepció per l'Ajuntament de Palma o Llucmajor.

Podreu trobar més informació com avisos de noves ajudes i subvencions, indicacions a seguir en les tramitacions, etc. a la nostra pàgina web: www.consorciplatjadepalma.com