torna

Funcions

Funcions del Consorci Borsa d'Allotjaments Turístics

El Consorci es va crear mitjançant Acord del Consell de Govern de 20 d'octubre de 2008. Integrat per institucions públiques i privades, el seu objecte és l'assesorament i la gestió en les operacions destinades a l'obtenció de noves autoritzacions d'allotjaments turístics que necessitin la baixa definitiva d'una autorització d'obertura, dins l'àmbit territorial de Mallorca. També la creació d'una bossa de places que, d'acord amb el previst a la Llei General Turística s'integra per l'adquisició d'autoritzacions d'obertura que els titulars han donat de baixa definitiva voluntàriament, de les que la Conselleria ha donat de baixa definitiva d'ofici i places de les autoritzacions d'obertura donades de baixa definitiva no utilitzades pels interessats.

Els ingressos obtinguts amb la seva gestió es destinen en exclusiva a la realització, de forma total o parcial i sempre en l'àmbit territorial de Mallorca d'activitats com: rehabilitar zones turístiques mitjançant operacions d'esponjament; incentivar la reconversió d'establiments d'allojtament turístic obsolets en projectes socials, culturals, educatius o lúdics i esportius que, en tot cas, han de preservar el medi ambient; fomentar de manera directa o indirecta qualsevol activitat que persegueixi la diversificació i la desestacionalització de l'oferta turística; desenvolupar projectes per a incrementar la qualitat de l'oferta turística i impulsar projectes d'investigació científica, desenvolupament i innovació tecnològica (I+D+I) que tinguin relació amb l'àmbit turístic.