torna

Funcions

Funcions de IBETEC

L’activitat de IBETEC es troba dins l’àmbit de les telecomunicacions, destacant dues grans àrees: serveis de televisió digital i serveis de comunicacions professionals per als cossos de seguretat i emergències (xarxa tetraIB).
 
L'empresa té com a objectius, d’una banda, la prestació del servei de transport i difusió de la senyal de la televisió digital a les zones d’extensió de cobertura, i d’altra banda, la distribució, transport i difusió del múltiplex autonòmic, el qual conté IB3 i els canals catalans. Són també importants objectius el suport a la ciutadania en matèria de recepció del senyal de televisió i la creació d’infraestructures de telecomunicacions per millorar la cobertura i qualitat de l’esmentat senyal. A més, IBETEC ha creat una xarxa pública de transport de dades i de comunicacions mòbils professionals al conjunt de les Illes Balears (xarxa tetraIB) i gran part de la seva activitat es centra en la creació de nous punts de cobertura mitjançant noves infraestructures o instal·lacions de més estacions base i, sobretot, en continuar el desplegament de la prestació del serveis de la xarxa entre els usuaris, és a dir, l’adhesió de més cossos d’emergència i de seguretat de les Illes a la xarxa.
 
Per tant, IBETEC presta els següents serveis de telecomunicacions:
-Servei de transport i difusió de canals de televisió digital d’àmbit nacional i autonòmic a les zones d’extensió de cobertura, és a dir, a poblacions i àrees on les cadenes de televisió no tenen l’obligació legal d’estar presents.
-Servei de transport, distribució i difusió del múltiplex autonòmic, incloent tant els principals nuclis de població com les zones d’extensió de cobertura.
-Servei de comunicacions mòbils professionals a tot el territori de les Illes Balears per als cossos de seguretat i emergències adherits, utilitzant la xarxa tetraIB desplegada, amb la intenció de que es constitueixi com la plataforma de comunicacions preferent de totes les flotes públiques autonòmiques i locals relacionades amb la seguretat i les emergències, atès el caràcter públic i gratuït de la xarxa.
-Servei de coubicació a operadors de telecomunicacions, consistent en el lloguer d’espai als centres de telecomunicacions gestionats per IBETEC. Aquest servei facilita la presència de nous serveis de telecomunicacions per a la ciutadania explotats per tercers, reduint la necessitat de construir noves infraestructures i aprofitant millor les existents.
-Construcció de nous emplaçaments i/o instal·lació de noves estacions base per tal de continuar el desplegament de la xarxa tetraIB.

Finalment, IBETEC també presta serveis d’assistència i suport tècnic audiovisual al Gabinet de la Presidència.