torna

Funcions

El Servei de Gestió de la Secretaria del Consell de Govern té per funcions:

  • Gestionar les funcions de la Conselleria de Presidència com a òrgan encarregat de la Secretaria del Consell de Govern.
  • Gestionar, ordenar i controlar l'edició i la publicació de les disposicions, actes i altres textos en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
  • Coordinar la gestió i tramitació dels processos electorals d'àmbit autonòmic.