torna

Funcions

El Servei d'Aigües Superficials és l'encarregat de:
- Tramitar expedients d'autoritzacions que afecten a concessions d'aigües superficials, expedients urbanístics, zones d'inundacions i risc.
- Inspecció i control de les lleres de les Illes Balears.
- Tramitació d'expedients de concessions i autoritzacions d'abocaments.