vuelve

Funciones

La Direcció General de Salut Pública i Participació, exerceix les seves competències en els àmbits materials següents:


Promoció i protecció de la salut; vigilància epidemiològica, anàlisi i avaluació de l’estat de salut de la població, de les malalties i de l’impacte en salut de les polítiques públiques; participació dels ciutadans i ciutadanes, dels professionals i de les associacions de pacients; prevenció de les malalties: vacunació, programes poblacionals de detecció precoç de càncer i d’altres malalties, lluita contra el tabaquisme, prevenció del VIH, prevenció i tractament de les drogodependències; promoció, protecció i vigilància de la salut en l’àmbit laboral; salut ambiental, que inclou, entre d’altres, la vigilància de la qualitat de l’aigua de consum humà, de les aigües de bany i de la legionel·losi; ordenació dels aspectes higiènics i sanitaris d’activitats no sanitàries; seguretat alimentària i nutrició; control oficial i registres en matèria de salut pública; vigilància epidemiològica de les zoonosis; anàlisis químiques i microbiològiques de mostres d’aigües i aliments; iniciació i resolució dels procediments sancionadors en matèries pròpies de la seva competència; coordinació de la Fundació Banc de Sang i Teixits.