torna

Funcions

Promoció de la salut a través de prestacions i serveis destinats a fomentar la salut de la població en la millora d'estils de vida saludables treballant l'empoderament de les persones i el foment d'entorns saludables; vigilància epidemiològica, exercici de les competències en matèria de protecció de la salut pública que s'estableixen en la Llei orgànica 3/1986, de 14 d'abril, de mesures especials en matèria de salut pública, i control i intervenció en brots epidèmics i possibles situacions de risc per a la salut individual i col·lectiva, avaluació continuada i anàlisi de l'estat de salut, de les malalties i de l'impacte en salut de les polítiques públiques de la població general i de determinats col·lectius vulnerables; promoció per a la reducció de les desigualtats en salut per raó de gènere, de territori, de classe social i de cultura per afavorir els col·lectius més desprotegits; participació dels ciutadans i ciutadanes, dels professionals i de les associacions de pacients; prevenció de les malalties, és a dir, programes de vacunació, cribatge i detecció precoç de càncer i d'altres malalties; prevenció de drogodependències i altres addiccions, i lluita contra el tabaquisme; promoció de la salut sexual i reproductiva; lluita contra la violència masclista; promoció de la salut i vigilància epidemiològica en l'àmbit laboral, i també la resta d'actuacions sanitàries en l'àmbit de la salut laboral que preveu la normativa sanitària; protecció de la salut; salut ambiental, que inclou, entre d'altres, la vigilància de la qualitat de l'aigua de consum humà, de les aigües de bany i de la legionel·losi; ordenació dels aspectes higiènics i sanitaris d'activitats no sanitàries; seguretat alimentària i nutrició; control oficial i registres en matèria de salut pública; vigilància epidemiològica de les zoonosis; anàlisis químiques i microbiològiques de mostres d'aigües i aliments; iniciació i resolució dels procediments sancionadors en matèries pròpies de les seves competències; activitats de formació i investigació en matèries pròpies de les seves competències.