torna

Funcions

Mediació, arbitratge i conciliació dels conflictes laborals; obertura de centres de treball; calendaris laborals; relacions laborals, direcció i organització dels registres relacionats amb les relacions laborals, seguretat i salut laboral; potestat sancionadora en matèria de relacions laborals, seguretat i salut laboral; estudi del medi laboral; vigilància de la salut, la seguretat i la higiene en el treball, estadística de seguretat i salut laboral, execució de la legislació de salut laboral, control d'accidents laborals i malalties professionals; prevenció i investigació de riscs i accidents laborals; impuls i desenvolupament de les polítiques d'igualtat en l'àmbit laboral; foment de les mesures de conciliació de la vida personal, de la familiar i de la laboral amb les empreses; impuls, foment i difusió de mesures d'innovació i qualitat en l'àmbit laboral; foment de la contractació de qualitat; negociació col·lectiva i control de la legalitat dels convenis col·lectius.