torna

Funcions

Exerceix les competències que assigna als secretaris generals els articles 13 i 14 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

És l’encarregada de coordinar el procediment d’elaboració dels plans estratègics de subvencions i les seves modificacions, i exerceix la tutela dels ens integrants del sector públic instrumental autonòmic respecte de la legislació general i en matèria d’hisenda aplicable a aquests ens.

També li correspon impulsar, coordinar i prestar assistència als òrgans de la conselleria en la implantació de l'administració electrònica.