torna

Funcions

Planificació, ordenació, inspecció i control dels transports terrestres; incoació i resolució dels corresponents expedients sancionadors; polítiques de mobilitat; supressió de barreres arquitectòniques en els mitjans de transport públic de viatgers per carretera i ferrocarril; planificació, construcció, ordenació i gestió de les carreteres de titularitat autonòmica i d'altres infraestructures públiques.