torna

Detall de la notícia

Imatge 2404291

Normativa dels Ensenyaments Artístics Superiors

Normativa ensenyaments artístics superiors

a)    Estatal (versions consolidades)

·        Llei orgànica d’Educació

Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació

·        Ordenació ensenyaments artístics superiors

Reial decret 1614/2009, de 26 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments artístics superiors regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació

Reial decret 21/2015, de 23 de gener, pel qual es modifica el Reial decret 1614/2009, de 26 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments artístics superiors que regula la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació

·        Marc Espanyol Qualificacions Educació Superior. Reconeixement d'estudis

Reial decret 1027/2011, de 15 de juliol, pel qual s'estableix el Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior

Reial decret 1618/2011, de 14 de novembre, sobre reconeixement d’estudis en l’àmbit de l’educació superior

·         Expedició de títols

Reial decret 1850/2009, de 4 de desembre, sobre expedició de títols acadèmics i professionals corresponents als ensenyaments que estableix la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació

·        Requisits centres

Reial decret 303/2010, de 15 de març, pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres que imparteixen ensenyaments artístics regulats a la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació

·        Plans d’estudis

Reial Decret 630/2010, de 14 de maig, pel qual es regula el contingut bàsic dels ensenyaments artístics superiores de Grau en Art Dramàtic establerts en la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació

Reial Decret 633/2010, de 14 de maig, pel qual es regula el contingut bàsic dels ensenyaments artístics superiores de Grau de Disseny establerts en la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació

Reial Decret 631/2010, de 14 de maig, pel qual es regula el contingut bàsic dels ensenyaments artístics superiores de Grau en Música establerts en la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació

b)    Autonòmica (versions no consolidades)

·        Pràctiques externes

Resolució del director general d’Universitats, Recerca i Transferència del Coneixement de dia 11 de març de 2014 per la qual s’aproven les instruccions per regular a les Illes Balears les pràctiques acadèmiques externes dels alumnes dels ensenyaments artístics superiors

·        Pla d’estudis

Decret 26/2014, de 13 de juny, pel qual s’estableix el pla d’estudis dels ensenyaments artístics superiors conduents al títol superior d’art dramàtic en l’especialitat d’interpretació i se’n regula l’avaluació

Decret 43/2013, de 6 de setembre, pel qual s’estableix a les Illes Balears el pla d’estudis dels ensenyaments artístics superiors conduents al títol superior de disseny de les especialitats de disseny gràfic, disseny d’interiors, disseny de moda i disseny de producte i se’n regula l’avaluació

 

Decret 4/2017, de 13 de gener, pel qual s’estableix el pla d’estudis dels ensenyaments artístics superiors conduents al Títol Superior de Música de les especialitats de Composició, Interpretació, Musicologia i Pedagogia i se’n regula l’avaluació

 

Ordre de la consellera d'Educació i Cultura de 6 d'octubre de 2008, de modificació de l'Ordre del conseller d'Educació i Cultura d'1 de setembre de 2003, per la qual s'estableixen els aspectes generals del currículum del grau superior dels ensenyaments de música i es determina, amb caràcter experimental, el desenvolupament curricular dels cursos que comprenen aquests ensenyaments a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears [Referència a la convocatòria de gràcia]