torna

Detall de la notícia

Imatge 2145600

La Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats tindrà l'any 2015 un pressupost de 800.597.499 euros

La Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats comptarà l'any 2015 amb un pressupost de 800.597.499 euros, un 5'12% superior al de 2014, és a dir, 39 milions d'euros més. Uns doblers que permetran a la Conselleria mantenir els programes essencials i projectes que ja té en marxa i impulsar els programes estratègics, com ara millores del sistema educatiu balear, més recursos en personal docent, avanços en infraestructures, i suport a la cultura i a la UIB.

La consellera d'Educació, Cultura i Universitats, M. Núria Riera, ha explicat en la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament el pressupost de la Conselleria per a l'any 2015, que inclou un increment significatiu en el Capítol I, referent al personal docent, amb 20.972.597 d'euros més, essent un augment percentual del 4,53%. Segons ha manifestat la consellera, això garanteix la disponibilitat de recursos per gestionar les retribucions del personal docent.

Entre els projectes més destacats de la Conselleria per a l'any 2015, s'hi troben les obres en infraestructures educatives a les Illes, entre d'elles, la construcció de nous centres i ampliacions de centres, la supressió de barreres arquitectòniques, i l'eliminació d'instal·lacions de fibrociment amb amiant als centres educatius, que afectaran 78 centres. En concret, s'hi destinaran 27.711.216,53 euros mitjançant l'Institut d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (l'IBISEC).

Entre els projectes prevists, hi figuren, entre d'altres, la construcció de dos nous centres d'ensenyament (a Campos i Son Macià a Manacor), amb un pressupost de 5.674.064,20 euros; altres 22 actuacions en matèria d'eliminació de barreres arquitectòniques (amb una partida de 6.753.007,50 euros); 34 actuacions en substitució de porxades amb amiant (amb 1.595.500 euros); i 13.600.644 euros per a reformes i ampliació de centres. A totes aquestes partides, s'hi poden afegir altres 2.625.950 euros del Capítol VI, d'Inversions, que fan referència als equipaments dels centres escolars, a equipament i mobiliari escolar, i a l'equipament tecnològic dels centres escolars.

Pel que fa a la resta de capítols, la consellera ha explicat que el Capítol 2 de despesa corrent, disposarà de 28.348.049 euros per a l'any que ve; el Capítol III, de Despeses financeres, tindrà 4.604.020 euros; el Capítol 4, de Transferències corrents, comptarà amb una partida de 243.109.862 euros; el Capítol VI, d'inversions, comptarà amb 16.474.074 euros, i el Capítol 7, de Transferències de capital, disposarà de 24.125.810 d'euros.