torna

Detall de la notícia

Imatge 1830303

El Parlament aprova la Llei d'ordenació i l'ús del sòl de les Illes Balears

El Ple del Parlament de les Illes Balears ha aprovat aquest dimarts, 11 de març, el dictamen de la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial relatiu al Projecte de llei d'ordenació i ús del sòl, amb els vots a favor del Grup Parlamentari Popular i del diputat Antoni Pastor. En el text final, s’han incorporat 184 de les 453 esmenes presentades pels diferents partits amb representació parlamentària, és a dir, gairebé un 40 %.

El conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, Gabriel Company, ha agraït la feina feta pels grups parlamentaris en ponència i en comissió i s’ha mostrat satisfet per l’aprovació parlamentària de la Llei del sòl “ja que s’ha arribat a un consens polític en aproximadament el 80% del contingut del text”. Des del començament del procés d’elaboració del projecte de llei s’ha volgut que la societat civil, les administracions públiques i els partits polítics aportessin propostes per aconseguir una llei amb el major consens possible i, sobretot, que resolgui problemes que s’arrosseguen des de fa anys. Per això, la Llei ha estat sotmesa a dos processos d’informació pública i s’hi han incorporat moltes de les propostes presentades en les reunions mantingudes en el darrer any i mig entre el Govern i els agents implicats, com associacions, col•legis professionals, partits polítics, altres administracions públiques i particulars.

El conseller Biel Company ha afegit que “la nova Llei dóna a les administracions municipals i insulars una eina bàsica per a una ordenació i una gestió urbanístiques eficients en el seu àmbit territorial, que ha de servir per a la implementació de polítiques públiques relatives a la transformació i ús del sòl, l’habitatge, la utilització racional i sostenible dels recursos naturals i la preservació del medi natural i del paisatge”.

La Llei del sòl conté 9 títols, amb 193 articles, 10 disposicions addicionals, 10 de transitòries, 1 de derogatòria i 4 de finals. És significativament més breu que els projectes de llei redactats en anteriors legislatures que mai s’han arribat a aprovar, i ha estat elaborada pel personal de la Direcció General d’Ordenació del Territori amb la col•laboració d’experts en urbanisme de la nostra comunitat.