torna

Detall de la notícia

Imatge 3089902

2024 - Impresos actualitzats - Indemnitzacions per raó del servei: Instruccions

Dintre d’aquest apartat trobareu la normativa i els distints models d'impresos per a la tramitació de les indemnitzacions per raó del servei: dietes, despeses de viatge i quilometratge.

ATENCIÓ:
- EN APLICACIÓ DE L'INSTRUCCIÓ INTERNA 2/2007 DE FUNCIÓ PÚBLICA, L'ABONAMENT DE LES INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI CORRESPONENT A LES DIETES I  EL QUILOMETRATGE DEL PERSONAL FUNCIONARI I DELS DOCENTS EN COMISSIÓ DE SERVEI DE LA CAIB, ES REALITZARÀ MITJANÇANT LA NÒMINA.

LA DOCUMENTACIÓ I LA TRAMITACIÓ SERAN LES MATEIXES I CONTINUARÀ REALITZANT-SE DES DEL DEPARTAMENT DE GESTIÓ ECONÒMICA

- L'import de les indemnitzacions es renova anualment el mes de gener, aquest any 2023 augmenten un 4% els imports de l'any 2022. Article 17.1 de la Llei 11/2022 de pressuposts generals
- Per poder emplenar correctament l'imprès heu de tenir instal·lat en l'ordinador el programa LibreOffice.
- Abans d'emplenar l'imprès reviseu el quilometratge, algunes distàncies han estat actualitzades.
- Imprimir els annexos I i II en el mateix full.
- Qualsevol rectificació amb tipp-ex, manca de dades, errada en el preus aplicats o manca de signatura suposarà la devolució per part de l´UGE i el consegüent retard en el pagament.

1. S’han de presentar, mensualment, els impresos originals degudament emplenats i signats pel treballador/a i el director/a (amb el segell del centre), dintre dels 10 primers dies del mes següent al justificat.

2. DIETES: Per a la indemnització de les despeses de manutenció fora del terme municipal de residència

3. DESPESES DE VIATGE: JUSTIFICANTS
- Tots els justificants que s´adjuntin hauran d'anar signats pel treballador/a i amb el número del DNI.(Les dates i els imports han de ser llegibles)

- Les targetes d’embarcament (justificant imprescindible)
- Els tiquets de taxi i aparcaments (del port o aeroport), bus, tren o metro
- El justificant de l'activitat realitzada (memòria, convocatòria, programa, certificat d'assistència, etc)
- L'autorització per a l'adquisició del bitllet d'avió o vaixell i per a la realització del servei, indicant la finalitat del viatge, signada per l'immediat superior (cap de servei, cap de departament o director general) que correspongui.
Per a la justificació de les despeses de desplaçament dintre de les illes, s’ha de presentar :
- L'itinerari i el quilometratge realitzat amb el vehicle particular(cotxe o moto) d’acord al llistat de distàncies
- Tiquets d’autobús, tren o metro

4. Les justificacions de les indemnitzacions per raó del servei corresponents al servei d'Atenció a la Diversitat (EOEP, ONCE, SAED, EAC, EADISOC, FISIOTERAPEUTES) s'han d'enviar a:

Conselleria d´Educació i Formació Professional
Secretaria General
Unitat de Gestió Econòmica - Dietes i Km.
C/ del Ter, 16, 3r.
Poligon Son Castelló
07009 Palma
Tel. 971 17 77 61 (directe dietes)  - Fax 971 17 68 53
Tel. 971 17 78 00 (Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca) Extensions 62267 i 62262
Tel. 971 17 76 01 (CAIB) Extensions 62267 i 62262

5. Alta compte bancari per a pagaments de la CAIB. Els nous perceptors, als quals s'hagin d'abonar per primera vegada, despeses de bus, taxi o pàrquing del port o de l'aeroport, hauran d'enviar l'original de l'imprès "Declaració responsable de veracitat de les dades bancàries aportades" emplenat i signat, Aquestes despeses no s'abonen mitjançant la nòmina si no amb un ingrés en el cc que s'indiqui. Els canvis i baixes de compte bancari, també s'hauran de notificar amb el mateix document.