torna

Detall de la notícia

Imatge 1950118

La nova Formació Professional Bàsica presenta un total de 92 cicles formatius

La Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats ha presentat avui la nova Formació Professional Bàsica (FPB) que s’implantarà a partir del pròxim curs escolar 2014-2015, tal com s’estableix en la Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa (LOMQE).

Es tracta d’uns ensenyaments que tindran una durada de dos anys i que estan adreçats a joves d’entre 15 i 17 anys que no hagin acabat l’etapa d’educació secundària (ESO).

L’FPB permet obtenir un títol educatiu de la Classificació Internacional Normalitzada de l’Educació (CINE 3.5.3), equivalent a efectes laborals al títol d’ESO.

L’oferta educativa d’aquesta nova formació presenta un total de 92 cicles formatius (66 a Mallorca, 11 a Menorca, 14 a Eivissa i 1 a Formentera) distribuïts en 61 centres educatius d’arreu l’arxipèlag: 54 instituts d’educació secundària de la xarxa pública i 7 centres concertats que donaran cabuda a un total de 1.740 alumnes.

A les illes s’oferiran 10 titulacions diferents a partir del pròxim mes de setembre: serveis administratius, electricitat i electrònica, fabricació i muntatge, informàtica i comunicacions, cuina i restauració, manteniment de vehicles, agrojardineria i composicions florals, perruqueria i estètica, serveis comercials i fusteria i moble.

L’FPB substitueix els actuals Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI) i es desenvoluparà en el decurs de dos anys acadèmics amb una duració de 2.000 hores lectives, 240 d’elles dedicades a la formació en centres de treball en finalitzar el segon curs.

Així mateix, serà necessari haver cursat els dos anys acadèmics de la formació Professional Bàsica per obtenir la titulació, a diferència dels PQPI on, en acabar i superat el primer nivell, de manera opcional i independent es podia cursar el segon nivell.

Pel que fa als continguts, el 38% seran comuns a totes les titulacions i es dedicaran a matèries relacionades amb comunicació, societat i ciències aplicades. El 62% seran els continguts específics de cada titulació.

Per tal d’oferir una atenció més propera a l’alumnat, s’han marcat unes ràtios màximes per classe de 20 alumnes, a diferència del límit marcat a la normativa bàsica estatal que és de 30.

Per a la implantació de la nova FPB als centres educatius de les Illes Balears, el Govern haurà de fer una inversió en infraestructures per adequar els espais existents a les noves necessitats formatives.
 
Segons els informes elaborats per l’Institut d’Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC), un total de 17 centres educatius d’arreu l’arxipèlag precisaran d’obres per a poder adaptar les seves aules: 9 a l’illa de Mallorca, 4 a Eivissa, 3 a Menorca y un altre a Formentera. La inversió total d’aquestes previsions d’obres és de 567.206 euros.
 
Amb aquesta nova formació es permetrà accedir als cicles formatius de grau mitjà o, fins i tot, presentar-se al títol d’ESO. En cas de no superar la totalitat dels ensenyaments del títol, l’alumnat rebrà un certificat acadèmic dels mòduls cursats amb efectes acadèmics i d’acreditació parcial, acumulable en relació amb el Sistema Nacional de les Qualificacions i Formació Professional (SNCFP).
 
Entre els objectius de la nova oferta educativa d’FPB s’hi troben reduir l’abandonament escolar primerenc i oferir als alumnes amb dificultats una alternativa que els permeti obtenir un títol educatiu, a més de les competències necessàries per a continuar la formació en cicles formatius de grau mitjà.

Així mateix, pels majors de 16 anys que per les seves característiques especials no puguin superar l’FP Bàsica, la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats ha creat una oferta formativa específica que dóna accés a una qualificació professional convalidable amb un certificat de professionalitat de nivell 1.

La Conselleria podrà oferir aquesta formació a persones majors de 17 anys i establir ofertes formatives per a l’alumnat amb necessitats educatives específiques.
 
Vídeo de la roda de premsa: http://youtu.be/Eovk-h5jTD0