torna

Detall de la notícia

Imatge 1864204

La consellera d'Educació, Cultura i Universitats anuncia les principals novetats per al proper curs escolar en educació primària amb la implantació de la LOMQE

La implantació de la Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa (LOMQE) a partir del proper curs acadèmic en primer, tercer i cinquè d'educació primària implica tot un seguit de novetats en aplicació del Reial Decret 126/2014, de 28 de febrer, pel qual s’estableix el currículum bàsic d’Educació Primària i que va ser aprovat pel Consell de Ministres el passat dia 1 de març.

La nova configuració curricular, un dels pilars centrals de la reforma educativa operada per la LOMQE, suposa un increment en l’autonomia de les administracions educatives i dels centres, que poden decidir les opcions i fixar l’oferta dels blocs d’assignatures específiques i de lliure configuració autonòmica, en el marc de la programació dels ensenyaments que estableixi cada administració.

En aplicació del citat Reial Decret, en educació primària, les assignatures s’agruparan en tres blocs:
1. Assignatures troncals: Ciències de la Naturalesa, Ciències Socials, Llengua Castellana i Literatura, Matemàtiques i Llengua Estrangera.
2. Assignatures Específiques: Educació Física; Religió o Valors Socials i Cívics, a elecció dels pares, mares o tutors legals i, almenys, una de les següents assignatures específiques: Educació Artística o Segona Llengua Estrangera.
3. Assignatures de Lliure Configuració Autonòmica: la llengua cooficial en aquelles comunitats autònomes que la posseeixin.

L’alumnat d'educació primària dels centres educatius de les Illes Balears cursaran el proper curs, d’entre el bloc d’assignatures específiques que correspon establir a l’administració educativa, Educació Artística que, al seu torn, es dividirà al 50 per cent entre música i educació plàstica.

D’altra banda, la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats ha fixat, en l’àmbit de la seva competència, l’horari lectiu corresponent als continguts de les assignatures. (Veure imatge adjunta)
 
Una altra de les principals novetats en educació primària és la supressió dels tres cicles i la regulació de les competències del currículum en dos blocs, de primer a tercer i de quart a sisè de primària; atorgant d’aquesta manera una major autonomia als centres escolars per a repartir la regulació dels elements que determinen els processos d’ensenyament i aprenentatge per a cadascun dels cursos i cada etapa educativa.

Amb l’objectiu de comprovar el grau de domini de les destreses, capacitats i habilitats adquirides en expressió i comprensió oral i escrita, càlcul i resolució de problemes en relació amb el grau d’adquisició de la competència en comunicació lingüística i de la competència matemàtica, els centres docents realitzaran una avaluació individualitzada a tots els alumnes en finalitzar el tercer curs d’educació primària. Igualment, s'efectuarà una avaluació final individualitzada en acabar sisè curs en la qual es comprovarà el grau d’adquisició de la competència en comunicació lingüística, de la competència matemàtica i de les competències bàsiques en ciència i tecnologia, així com l’assoliment dels objectius de l’etapa educativa. El nivell obtingut en aquesta última prova tindrà caràcter informatiu i orientador per als centres i les famílies.

Finalment, cal dir que la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats ha establert, tal com regula l’article 3 del Reial Decret 126/2014, els continguts dels blocs d’assignatures específiques i de lliure configuració autonòmica i ha complementat els continguts i criteris d’avaluació del bloc d’assignatures troncals.