torna

Detall de la notícia

Imatge 1300622

Esborrany de l'Avantprojecte de la llei reguladora de la convivència escolar i de l’autoritat del professorat dels centres educatius de les Illes Balears

La Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats ha culminat la feina de redacció del primer esborrany de l’Avantprojecte de la Llei reguladora de la convivència escolar i de l’autoritat del professorat dels centres educatius de les Illes Balears. A partir d’ara, aquest document se sotmetrà a tràmit d’audiència i informació pública amb la finalitat que les corporacions, les entitats i els particulars que es considerin afectats puguin examinar el seu contingut i, si així ho troben convenient, presentar-hi les al·legacions pertinents en el termini de 15 dies hàbils.

El principal objectiu d’aquest avantprojecte és establir un marc general que permeti als centres educatius no universitaris de les Illes Balears elaborar el seu pla de convivència, els seus projectes educatius i les seves normes d’organització i funcionament per garantir la convivència i un bon clima escolar.

Les al·legacions, que s’han d’adreçar al Conseller d’Educació, Cultura i Universitats, s’han de presentar al Registre de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats (carrer d’Alfons el Magnànim, 29, 1r, 07004 Palma) o en qualsevol dels llocs que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992.