torna

Detall de la notícia

Imatge 2424597

Instrucció per a l'elaboració dels informes d'esforç d'integració

Procediment de sol·licitud d’informe d’esforç d’integració social

 

Què és?

 

Amb l’entrada en vigor el 30 de juny de 2011 del nou Reglament de la Llei orgànica sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, aprovat pel Reial decret 557/2011, de 20 d’abril, s’estableix una nova figura anomenada informe d’esforç d’integració.

 

És un informe que emet la Comunitat Autònoma, a sol·licitud d’un ciutadà estranger.

 

NO S’HA DE PRESENTAR OBLIGATÒRIAMENT, però pot ser al·legat per l’estranger en cas de no acreditar el compliment d’algun dels requisits prevists per a la renovació de l’autorització i serà tingut en compte com a informació que ha de valorar l’oficina d’estrangeria.

 

D’acord amb el que estableix el Reial decret 557/2011, de 20 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei orgànica 4/2000, l’informe d’esforç d’integració només pot ser valorat en els procediments següents:

 

 • Renovació d’autoritzacions de residència temporal no lucrativa (art. 51.6 del Reglament).
 • Renovació d’autoritzacions de residència temporal per reagrupació familiar (art. 61.7 del Reglament).
 • Renovació d’autoritzacions de residència temporal i treball per compte d’altri (art. 71.6 del Reglament).
 • Renovació d’autoritzacions de residència i treball per compte propi (art. 109.6 del Reglament).

 

Qui pot sol·licitar-lo?


Poden sol·licitar l’emissió de l’informe d’esforç d’integració les persones immigrades que compleixin els requisits següents:

 

 1. Estar empadronada en un municipi de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
 2. Tenir autorització de residència temporal inicial o renovada.
 3. Haver participat de manera activa en accions formatives adreçades a la integració social de persones immigrants, desenvolupades per entitats públiques o privades acreditades, de conformitat amb el que estableix la clàusula cinquena de la Instrucció 1/2013, de 4 de febrer, de la directora general de Cooperació i Immigració, per la qual s’estableixen els criteris generals per elaborar els informes d’esforç d’integració per a la renovació d’autoritzacions de residencia (BOIB núm. 21 de 12 de febrer de 2013).

 

On cal adreçar-se?


Cal presentar la sol·licitud mitjançant Registre Electrònic o presencialment a qualsevol oficina de Registre de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

També es pot presentar en els llocs que estableix la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment administratiu comú de les Administracions Públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).

 

Quina documentació s’ha de presentar?


Les sol·licituds han d’anar acompanyades dels documents següents, que han de ser originals o còpies compulsades:

 • Targeta d’identitat de la persona immigrant sol·licitant (NIE).
 • Certificat d’empadronament.
 • Certificacions de totes i cadascuna de les accions formatives al·legades en la sol·licitud.

 

D’acord amb l’article 2 ter de la Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, s’han de tenir en consideració les accions formatives destinades a:

 

 • Coneixement i respecte dels valors constitucionals d’Espanya.
 • Coneixement i respecte dels valors de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears.
 • Coneixement i respecte dels valors de la Unió Europea.
 • Coneixement i respecte dels drets humans, les llibertats públiques, la democràcia i la tolerància.
 • Coneixement i respecte de la igualtat entre homes i dones.
 • Cursos de llengua castellana.
 • Cursos de llengua catalana.

 

També s’han de considerar les accions de formació professional per a l’ocupació impartides pels serveis públics d’ocupació o per entitats privades acreditades pels serveis públics d’ocupació.

 

Com a mínim, s’han d’haver realitzat cursos per un còmput global de 40 hores, en qualsevol de les matèries formatives especificades anteriorment.

 

En aquest sentit, la certificació ha d’esmentar expressament el temps de formació dedicat als àmbits assenyalats.

 

Quan es pot disposar de l’informe?

 

En el termini màxim de 10 dies hàbils, comptadors des de la data en què la sol·licitud hagi entrat al Registre de la Direcció General de Serveis Socials, es notificarà si l’informe és favorable o desfavorable.

 

 

 

Instrucció per a l'elaboració dels informes d'esforç d'integració

 

Darrera actualització: 13 desembre 2019

 

Al BOIB de 12/02/2013 es va publicar la Instrucció 1/2013, de 4 de febrer per a l'elaboració dels informes d'esforç d'integració.

 

Segons aquesta instrucció:

 

1.    Per tal d’obtenir l'informe d'esforç d'integració favorable és imprescindible acreditar la participació en un o més cursos formatius.

 

2.  Es flexibilitzen els criteris per obtenir informe favorable: com a mínim, s'han d'haver realitzat cursos per un còmput global de 40 hores, en qualsevol de les matèries formatives especificades en el punt primer la clàusula cinquena de la Instrucció.

 

3. Algunes Administracions Públiques, com l'Ajuntament de Palma, organitzen cursos d'integració social. També la Direcció General de Serveis Socials, mitjançant l'Oficina d'Assessorament i Orientació per als Immigrants (OFIM) realitza periòdicament cursos d'integració social i cultural a les seves oficines del carrer Eusebi Estada núm. 48

 

La informació sobre els pròxims cursos està disponible en aquesta secció.

 

4. Així mateix, alguns centres d'educació de persones adultes imparteixen cursos computables per a l'obtenció de l'informe favorable d'esforç d'integració: acolliment lingüístic en català, acolliment lingüístic en castellà, castellà per a estrangers.

 

Per a més informació de l'oferta educativa dels centres d'educació per a persones adultes anau al següent enllaç:

 

http://www.caib.es/pidip2front/jsp/ca/fitxa-convocatoria/strongpublicada-lrsquooferta-formativa-per-a-persones-adultes-corresponent-al-curs-2019-2020strongnbsp