torna

Detall de la notícia

Imatge 2113229

Històric: Decret de regulació dels complements retributius addicionals del personal docent i investigador de la UIB

Informació pública de l’esborrany del Decret pel qual es regulen els complements retributius addicionals del personal docent i investigador de la Universitat de les Illes Balears

L’esborrany del decret s’ha publicat a la pàgina web http://dguni.caib.es perquè les corporacions, les entitats i els particulars que es considerin afectats pel Decret  pel qual es regulen els complements retributius addicionals del personal docent i investigador de la Universitat de les Illes Balears puguin examinar-lo i, si escau, presentar-hi al•legacions en el termini de quinze dies hàbils comptadors des del mateix dia en què aquest anunci es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Les al•legacions, que s’han d’adreçar a la Direcció General d’Educació, Personal Docent, Universitats i Recerca, s’han de presentar al Registre de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats (carrer d’Alfons el Magnànim, 29, bloc B 3r pis, 07004 Palma) o als llocs que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.


Palma, 13 d’octubre de 2014

El director general d’Educació,
Personal Docent, Universitats i Recerca

Miguel José Deyá Bauzá