torna

Detall de la notícia

Imatge 494549

Declaració d'excepcionalitat i d'adopció de mesures alternatives per al compliment de la quota de reserva a favor dels treballadors amb discapacitat

L’article 38.1 de la Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’integració social dels minusvàlids (BOE núm. 103, de 30 d’abril), estableix que les empreses públiques i privades amb 50 o més treballadors tenen l’obligació d’ocupar, almenys, un dos per cent de treballadors amb discapacitat; així mateix, té en compte la possibilitat que, excepcionalment, els empresaris obligats al compliment de l’esmentada quota de reserva puguin quedar exempts d’aquesta obligació sempre que s’apliquin les mesures alternatives que es determinin.

GUIÓ DOCUMENT

1. NORMATIVA

2. COMPETÈNCIA

3. CAUSES QUE MOTIVEN L’EXCEPCIÓ

4. MESURES ALTERNATIVES

5. PROCEDIMENT

6. TERMINI PER RESOLDRE

7. VALIDESA

veure i descàrrega instruccions completes i sol·licitud