Aprovat el Projecte de llei de pesca marítima, marisqueig i aqüicultura de les Illes Balears

Aprovat el Projecte de llei de pesca marítima, marisqueig i aqüicultura de les Illes Balears

 11/03/2013

El Consell de Govern ha aprovat el Projecte de llei de pesca marítima, marisqueig i aqüicultura de les Illes Balears, una normativa que permetrà que finalment la nostra comunitat autònoma disposi d'un marc normatiu propi que reguli l'activitat pesquera en tots els àmbits. A final de 2011 la Direcció General de Medi Rural i Marí de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori va començar el procés d'elaboració d'aquesta norma, que ha estat consensuada amb les administracions i les organitzacions públiques i privades relacionades amb l'activitat pesquera a les Illes Balears. Ara començarà el tràmit parlamentari per aprovar-la, que es preveu que acabi a final d'enguany.

Les Illes Balears són l'única comunitat autònoma amb activitat pesquera que no disposa de cap llei sectorial. Fins ara, en el nostre territori s'aplica una normativa parcial, escassa i desfasada; d'altra banda, algunes matèries, com l'aqüicultura, el marisqueig o el busseig professional, no disposen de cap normativa que les reguli.

La nova Llei de pesca permetrà adequar la normativa europea a les particularitats de pesca de la nostra comunitat autònoma mitjançant mesures modernes de conservació i de gestió dels recursos marins vius. Així, en el marc de la política pesquera comunitària (PPC), la Llei balear permetrà fixar plans de gestió pluriennals, plans de recuperació per a espècies concretes, plans experimentals, censos de vaixells o quotes de pesca, entre d'altres mesures.

A més, el nou marc legal també reforçarà la figura de la reserva marina, eina fonamental de la política pesquera balear, amb la creació de la Xarxa Balear d'Àrees Marines Protegides, que vetllarà per la coordinació i la creació de sinergies entre els agents implicats.

Cal destacar que la futura Llei permetrà que, per primer cop a les Illes Balears, es pugui regular la pesca marítima recreativa, una activitat per a la qual a la nostra comunitat hi ha més de 50.000 llicències en vigor. A més, el nou marc legal permetrà que els pescadors puguin complementar l'activitat extractiva amb altres activitats econòmiques que hi tinguin relació, en particular amb el turisme pesquer, una reivindicació històrica del sector. Finalment, la Llei establirà un nou règim sancionador per a la pesca professional i recreativa en aigües interiors, el marisqueig i l'aqüicultura, adaptat a la realitat social i pesquera de les Illes Balears.

Des del punt de vista formal, la Llei de pesca marítima, marisqueig i aqüicultura de les Illes Balears s'estructura en dotze títols, 146 capítols, diverses disposicions addicionals, transitòries i finals i una de derogatòria.

  
 -  RSS
© 
-