torna

Detall de la notícia

Pla director sectorial de telecomunicacions

En compliment de dos mandats legals (la Llei 14/2000, de 21 de desembre, d'ordenació territorial i la Llei 6/1999 de 3 d'abril, de les 'ordenació directrius d'ordenació territorial de les Illes Balears i de mesures tributàries) es va realitzar el Pla Director Sectorial de Telecomunicacions de les Illes Balears. Es tracta d'un instrument d'ordenació territorial de complexitat indubtable, atès que hi conflueixen les normes sectorials pròpies de les telecomunicacions amb les procedents de totes les branques del dret urbanístic balear, incloses les que regulen règims particulars per al sòl rústic, les àrees de protecció especial i les àrees historicoambientals. L'exposició clara i sistemàtica d'aquest conjunt heterogeni de normes autonòmiques i estatals és el primer objectiu d'aquest Pla director sectorial de telecomunicacions, que vol sobretot ser un instrument útil per als diversos protagonistes que intervenen a l'hora d'executar- ho: els òrgans del Govern de les Illes Balears, els consells insulars, els ajuntaments, els operadors de telecomunicacions i els usuaris dels serveis basats en les tecnologies de la informació i les comunicacions. Això de banda, el Pla director sectorial introdueix normes per tal de coordinar els sistemes informàtics de les administracions públiques dins l'àmbit balear amb l'objectiu de crear un mecanisme de finestreta única virtual que permeti la transmissió telemàtica de les sol·licituds dels ciutadans a l'òrgan administratiu al qual són destinades. Finalment, el Pla director sectorial aprova un conjunt de mesures de foment de les tecnologies de la informació i de les comunicacions a la comunitat autònoma de les Illes Balears, relatives a les infraestructures (com, per exemple, els accessos a la banda ampla), a diferents tipus de serveis públics basats en noves tecnologies i a la promoció de l'ús d'aquestes tecnologies per les petites i mitjanes empreses. VERSIÓ ESTESA VERSIÓ REDUÏDA